Exel Composites > English > Media > article
Artikkeli on saatavilla myös seuraavilla kielillä: en

Exel Composites Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016: Asiakaskysyntä jatkui heikkona, kustannussäästöjä toteutettu

21.7.2016 10:00 EET

Lataukset

EXEL COMPOSITES OYJ      PUOLIVUOSIKATSAUS       21.7.2016 klo 10.00

Exel Composites Oyj:n puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2016: Asiakaskysyntä jatkui heikkona, kustannussäästöjä toteutettu


Q2 2016 lyhyesti
--  Saadut tilaukset toisella vuosineljänneksellä olivat 20,2 (21,4) miljoonaa euroa, -5,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
--  Liikevaihto oli 19,7 (21,4) miljoonaa euroa, -7,6 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
--  Liikevoitto oli 1,1 (1,3) miljoonaa euroa eli 5,8 (6,3) prosenttia liikevaihdosta.
--  Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +0,3 (+1,7) miljoonaa euroa.
--  Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,07) euroa.

H1 2016 lyhyesti
--  Saadut tilaukset katsauskaudella olivat 38,3 (44,2) miljoonaa euroa, -13,4 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
--  Liikevaihto oli 37,6 (42,8) miljoonaa euroa, -12,2 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.
--  Liikevoitto oli 1,3 (3,3) miljoonaa euroa eli 3,4 (7,8) prosenttia liikevaihdosta.
--  Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli negatiivinen ja oli -0,5 (+2,4) miljoonaa euroa.
--  Osakekohtainen tulos oli 0,07 (0,20) euroa.


Näkymät vuodelle 2016 (terminologiamuutos suluissa)
Yhtiö jatkaa uuden strategiansa toteuttamista keskittyen operatiiviseen tehokkuuteen ja globaalin tuotantokapasiteetin optimointiin. Oikaistun liikevoiton (aiemmin: Liikevoiton, pois lukien kertaluonteiset erät) arvioidaan laskevan vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna.   

Toimitusjohtaja Riku Kytömäki
Vuoden 2016 toisella vuosineljänneksellä markkinaympäristö on pysynyt haastavana. Muutamien avainasiakkaidemme kysyntä on jatkunut heikkona, mikä on johtanut Exel Compositesin saatujen tilausten ja liikevaihdon laskuun Euroopassa ja Aasiassa. Suurivolyymisten asiakkaiden osuuden lasku on vaikuttanut negatiivisesti myyntimixiin.

Kulurakenteemme vuoden 2016 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ei ollut linjassa oletettua pienemmän liikevaihdon kanssa. Tästä syystä käynnistimme uusia kustannussäästöohjelmia, jotka kohdistuivat erityisesti Australian ja Suomen yksiköihimme. Nämä toimenpiteet alkoivat tuottaa tulosta touko-kesäkuussa ja paransivat liikevoittoa toisella vuosineljänneksellä. Pystyimme näin ollen merkittävästi vähentämään matalamman liikevaihdon vaikutusta kannattavuuteen ja parantamaan liikevoittoa ensimmäiseen vuosineljännekseen verrattuna. Kustannussäästötoimenpiteet jatkuvat vuoden 2016 toisella puoliskolla.

Markkinoiden näkymät lyhyellä aikavälillä säilyvät haastavina. Uusasiakashankinta komposiittialalla on erityisen haastavaa metallien ja öljyn hintojen ollessa historiallisen alhaisella tasolla. Odotamme kuitenkin asiakassegmenttikohtaisten toimenpiteidemme tuottavan asteittain tulosta. Epäsuotuisat muutokset myyntimixissä ovat johtaneet lyhyempiin tuotantoajoihin ja alhaisempaan tuottavuuteen. Pyrimme lisäämään operatiivista tehokkuutta optimoimalla tuotantoamme vastaavasti.

Pitkällä aikavälillä arvioimme, että megatrendit, kuten kaupungistuminen ja energiatehokkuus, pysyvät ja toimivat edelleen kasvun vetureina. Nämä suotuisat pitkän aikavälin markkinanäkymät ja komposiitti-osaamisemme yhdistettynä strategiamme mukaisiin toimenpiteisiin luovat hyvän pohjan yhtiömme kannattavalle kasvulle pitkällä tähtäimellä.

Konsernin keskeiset tunnusluvut

Tuhatta euroa 1.4.-30.6.
2016
1.4.-30.6.
2015
Muutos,
%
1.1.-30.6.
2016
1.1.-30.6.
2015
Muutos,
%
1.1.-31.12.
2015
Saadut tilaukset 20 231 21 423 -5,6 38 263 44 185 -13,4 83 374
Tilauskanta 1) 15 799 13 783 14,6 15 799 13 783 14,6 15 348
Liikevaihto 19 720 21 352 -7,6 37 639 42 847 -12,2 80 196
Liikevoitto 1 147 1 348 -14,9 1 293 3 340 -61,3 4 414
% liikevaihdosta 5,8 6,3   3,4 7,8   5,5
Oikaistu liikevoitto 2) 1 167 1 540 -24,2 1 316 3 581 -63,3 4 770
% liikevaihdosta 5,9 7,2   3,5 8,4   5,9
Katsauskauden tulos 882 800 10,3 880 2 358 -62,7 2 844
Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta 342 1 671 -79,5 -520 2 359 -122,0 3 385
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,4 14,0   6,5 17,9   12,0
Velkaantumisaste, % 18,4 -2,4   18,4 2,4   2,0
               
Tulos/osake, euroa 0,07 0,07   0,07 0,20   0,24
Oma pääoma/osake, euroa 2,35 2,59 -9,3 2,35 2,59 -9,3 2,58
Henkilöstö keskimäärin 487 513 -5,1 490 500 -2,0 498
 
1) Tilanne 30.6.2016.
2) Pois lukien merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät kuten muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, sekä liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan tai myyntiin liittyvät kulut. Lisätietoja tämän puolivuosikatsauksen kohdassa ”Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa”.

Muutos Exel Compositesin taloudellisen raportoinnin terminologiassa
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (European Securities and Markets Authority, ESMA) vaihtoehtoisia tunnuslukuja koskevaa uutta ohjeistusta noudattaen, Exel Composites muuttaa taloudellisessa raportoinnissa käyttämäänsä terminologiaa. Muutos tulee voimaan 21.7.2016 julkaistavasta puolivuosikatsauksesta lähtien. Termi "oikaistu liikevoitto" korvaa termin "liikevoitto, pois lukien kertaluonteiset erät". Oikaistu liikevoitto johdetaan IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Näitä ovat muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan ja myyntiin liittyvät kulut, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot sekä lainsäädäntömuutoksiin tai oikeudenkäynteihin liittyvät kulut.

Exel Composites käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä.

 

Exel Compositesin puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2016 on kokonaisuudessaan saatavilla pdf-muodossa tämän tiedotteen liitteenä. Katsaus ja siihen liittyvä esitysmateriaali on myös nähtävillä yhtiön internet-sivuilla Investor-osion alla.


Vantaalla, 21.7.2016


Exel Composites Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Riku Kytömäki, toimitusjohtaja
puh. 050 511 8288
riku.kytomaki@exelcomposites.com

Mikko Kettunen, talousjohtaja
puh. 050 347 7462
mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com


Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.
 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland