Exel Composites > English > Media > article
Artikkeli on saatavilla myös seuraavilla kielillä: en

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015

19.2.2016 09:00 EET

Lataukset

EXEL COMPOSITES OYJ     TILINPÄÄTÖSTIEDOTE         19.2.2016 klo 9.00                 1 (17) 

Exel Composites Oyj:n tilinpäätöstiedote 2015 

Q4 2105 lyhyesti
- Liikevaihto oli 19,3 miljoonaa euroa, 8,2 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajanjaksoa pienempi (Q4/2014: 21,1 miljoonaa euroa)
-
Saadut tilaukset kasvoivat 11,1 prosenttia 20,5 (18,4) miljoonaan euroon
- Liikevoitto pieneni 0,6 miljoonaan euroon sisältäen -0,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (2,1 miljoonaa euroa sisältäen -0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) ja oli 3,1 (9,8) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen ja oli +0,5 (+3,8) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,03 (0,12) euroa

1-12/2015 lyhyesti
- Liikevaihto kasvoi tilikauden aikana 80,2 miljoonaan euroon, kasvua 1,2 prosenttia edellisvuodesta (1-12/2014: 79,3 miljoonaa euroa)
-
Saadut tilaukset kasvoivat 1,3 prosenttia 83,4 (82,3) miljoonaan euroon. Konsernin tilauskanta kasvoi 15,3 (12,8) miljoonaan euroon 31.12.2015
- Liikevoitto oli 4,4 miljoonaa euroa sisältäen -0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (8,9 miljoonaa euroa sisältäen -0,5 miljoonan euron arvonalennuksen) ja oli 5,5 (11,2) prosenttia liikevaihdosta
- Liiketoiminnasta kertynyt nettorahavirta oli positiivinen ja oli +3,4 (+10,7) miljoonaa euroa
- Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,48) euroa
- Hallitus ehdottaa, että tilikaudelta 2015 maksetaan osinkoa 0,22 euroa osakkeelta

Näkymät vuodelle 2016
Yhtiö jatkaa uuden strategiansa toteuttamista keskittyen operatiiviseen tehokkuuteen ja globaalin tuotantokapasiteetin optimointiin. Liikevoiton, pois lukien kertaluonteiset erät, arvioidaan kasvavan vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna.  
 

Toimitusjohtajan kommentit
Vuoden 2015 alussa Exel Composites alkoi suunnitelmallisesti toteuttaa uutta strategiaa, joka julkistettiin vuoden 2014 lopussa. Vuonna 2015 edistimme strategisia hankkeita vahvistamalla organisaatiotamme, kehittämällä osaamistamme, parantamalla prosessejamme, lisäämällä joustavuutta ja kasvattamalla tuotantokapasiteettia ollaksemme valmiita kasvamaan orgaanisesti ja yritysostojen kautta. Operaatioita parannettiin useilla osa-alueilla, mukaan lukien toimitusketjun hallinta, työturvallisuus, toimitusvarmuus (OTD) asiakkaille ja uuden globaalin ERP-järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto.

Yritysostokohteiden kartoittaminen jatkui läpi koko vuoden. Kiinan ja Itävallan tehdaslaajennukset ovat lupamenettely- ja suunnitteluvaiheessa ja näiden molempien projektien valmistuminen on siirtynyt vuoteen 2017.

Yhtiön kannattavuus ei ollut tyydyttävällä tasolla. Sitä heikensi liiketoiminnan kulujen kasvu, joka pääosin johtuu organisaation vahvistamiseen tarvittavista lisäresursseista. Lisäksi konsernin liiketoimintavolyymi ja liikevaihto, joka kasvoi vain 1,2 prosenttia 80,2 (79,3) miljoonaan euroon, oli oletettua pienempi, mikä itsessään huononsi kannattavuutta eräiden tehtaiden heikomman käyttöasteen myötä. Joidenkin avainasiakkaiden tilaukset ja loppuasiakkaiden projektit lykkääntyivät toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Ryhdyimme lisätoimenpiteisiin kustannusten kontrolloimiseksi ja myynnin vauhdittamiseksi. Saadut tilaukset alkoivat elpyä vuoden 2015 neljännellä neljänneksellä ja kasvoivat kolmannen vuosineljänneksen alhaisesta tasosta. 

Vuonna 2015 otimme monia askelia matkalla aidosti globaaliksi komposiittialan yritykseksi. Vuonna 2016 yhtiö jatkaa uuden strategiansa toteuttamista keskittyen operatiiviseen tehokkuuteen ja globaalin tuotantokapasiteetin optimointiin. Liikevoiton, pois lukien kertaluonteiset erät, arvioidaan kasvavan vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. Komposiittiosaamisemme yhdistettynä suotuisiin pitkän aikavälin markkinanäkymiin luo hyvän pohjan kannattavalle kasvulle pitkällä tähtäimellä. 
 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT, milj. euroa

  1.10. –
31.12.
2015
1.10.–31.12.
2014
Muutos, % 1.1. –
31.12.
2015
1.1. – 31.12.
2014
Muutos, %
             
Liikevaihto 19,3 21,1 -8,2 80,2 79,3 1,2
Liikevoitto 0,6 2,1 -70,6 4,4 8,9 -50,3
% liikevaihdosta 3,1 9,8   5,5 11,2  
Tilikauden tulos 0,4 1,5 -72,1 2,8 5,7 -50,1
Oma pääoma 30,7 29,7 3,4 30,7 29,7 3,4
Korollinen nettovelka  
0,6
 
-2,6
 
-123,2
 
0,6
 
-2,6
 
-123,2
Sijoitettu pääoma 39,2 35,3 10,9 39,2 35,3 10,9
Oman pääoman tuotto, %  
5,4
 
20,1
   
9,4
 
21,7
 
Sijoitetun pääoman tuotto, %  
 
6,8
 
 
22,6
   
 
12,0
 
 
25,2
 
Omavaraisuusaste, %  
57,1
 
56,9
   
57,1
 
56,9
 
Nettovelkaantumisaste, %  
2,0
 
-8,7
   
2,0
 
-8,7
 
             
Tulos/osake, euroa  
0,03
 
0,12
   
0,24
 
0,48
 
 
Tulos/osake, laimennettu, euroa  
 
0,03
 
 
0,12
 
   
 
0,24
 
 
0,48
 
Oma pääoma/osake, euroa  
 
2,58
 
 
2,50
   
 
2,58
 
 
2,50
 
 

 

IFRS-raportointi
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IFRS-standardien kirjaamis- ja arvostusperiaatteiden mukaisesti, jotka ovat samat kuin vuoden 2014 tilinpäätöksessä.

Markkinaympäristö
Markkinaympäristö oli kahtiajakautunut vuonna 2015. Yhtäältä yleiset taloudelliset näkymät Exel Compositesin päämarkkina-alueella, Euroopassa, olivat heikot ja haasteelliset monesta näkökulmasta. Esimerkiksi vienti Euroopan alueelta Venäjälle hiljeni, mikä vaikutti rakennusteollisuuden kysyntään. Toisaalta komposiittirakenteiden yleinen arvolupaus ja edut verrattuna muihin materiaaleihin pysyivät ennallaan: ylivertainen yhdistelmä kestävyyttä, keveyttä, jäykkyyttä ja ruostumattomuutta yhdistettynä moniin muihin tuoteominaisuuksiin kuten erittäin hyvään pinnanlaatuun, sähkönjohtavuuteen tai eristysominaisuuksiin. Haastavissa markkinaolosuhteissa ostokäyttäytymistä ohjaa kuitenkin useasti halukkuus tehdä investointipäätöksiä hyödykkeen ostohinnan perusteella sen sijaan että arvioitaisiin tuotteen elinkaarikustannuksia. Tämä pätee erityisesti silloin, kun metallien hinnat ovat alhaisella tasolla, mikä tekee kilpailusta vielä kovempaa. Samanaikaisesti kysyntä oli edelleen hyvällä tasolla Aasiassa useassa markkinasegmentissä tarjoten hyviä mahdollisuuksia komposiittien markkinapenetraatiolle ja kasvulle, yleisen kasvun ollessa kuitenkin hitaampaa kuin aikaisempina vuosina. Pohjois-Amerikassa investoinnit kemian-, öljy- ja kaasuteollisuuden segmenttiin olivat pienempiä, johtuen alhaisesta öljyn hinnasta, mikä vaikutti kyseisen segmentin kysyntään suoraan ja muiden segmenttien, kuten kuljetusvälineteollisuuden, kysyntään epäsuorasti. Kaiken kaikkiaan globaali markkinaympäristö Exel Compositesin tärkeimmissä markkinasegmenteissä oli melko vakaa vuonna 2015.

Vuonna 2016 teollisten investointien odotetaan vähitellen elpyvän Euroopassa. Heikko kysyntä Venäjän markkinoilla vaikuttaa edelleen myös Euroopan rakennusteollisuuteen. Lisäksi eräät infrastruktuuriprojektit odottavat julkisia rahoituspäätöksiä. Tämän vuoksi emme odota Euroopan markkinatilanteen kokonaisuutena muuttuvan. Alhainen öljyn hinta vaikuttaa Pohjois-Amerikassa edelleen suoraan kemianteollisuus-, öljy- ja kaasusegmenttiin ja useisiin muihin markkinasegmentteihin epäsuorasti. Aasian ja Tyynenmeren alueella megatrendit kuten kaupungistuminen ja energiatehokkuus toimivat edelleen kasvun vetureina. Energiatehokkuudesta hyötyvät markkinat, erityisesti kuljetusvälineteollisuus, jatkavat kasvuaan. Uusiutuvilla energiamarkkinoilla kuten aurinkoenergiapaneeleissa ja tuuliturbiineissa on nähtävillä joitakin positiivisia merkkejä elpymisestä, mikä kasvattaa komposiittien kysyntää.

Saadut tilaukset loka – joulukuu 2015
Saadut tilaukset kasvoivat neljännellä neljänneksellä 11,1 prosenttia 20,5 (18,4) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. 

Liikevaihtokatsaus loka – joulukuu 2015
Konsernin liikevaihto pieneni 8,2 prosenttia 19,3 (21,1) miljoonaan euroon vuoden 2014 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Liikevaihto pieneni suurimmalla maantieteellisellä alueella Euroopassa 9,6 prosenttia 15,1 (16,7) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Liikevaihto pieneni APAC-alueella 18,9 prosenttia 3,0 (3,7) miljoonaan euroon. Muu maailma –alueella liikevaihto kasvoi 71,4 prosenttia 1,2 (0,7) miljoonaan euroon. 

Teollisten sovellusten liikevaihto pieneni 18,2 prosenttia 11,2 (13,7) miljoonaan euroon verrattuna vastaavaan ajanjaksoon vuonna 2014. Rakentaminen ja infrastruktuuri -asiakastoimialan liikevaihto pieneni 2,2 prosenttia 4,5 (4,6) miljoonaan euroon. Muut sovellukset -asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 33,3 prosenttia 3,6 (2,7) miljoonaan euroon.

Saadut tilaukset ja tilauskanta tammi – joulukuu 2015
Saadut tilaukset kasvoivat vuonna 2015 1,3 prosenttia 83,4 (82,3) miljoonaan euroon edellisvuoteen verrattuna.

Konsernin tilauskanta kasvoi 15,3 (12,8) miljoonaan euroon 31.12.2015.

Liikevaihtokatsaus tammi – joulukuu 2015
Konsernin liikevaihto kasvoi tilikaudella 2015 1,2 prosenttia 80,2 (79,3) miljoonaan euroon. Joidenkin avainasiakkaiden tilaukset ja loppukäyttäjäprojektit lykkääntyivät vuoden 2015 toisella ja kolmannella vuosineljänneksellä. Saadut tilaukset alkoivat elpyä neljännellä neljänneksellä ja kasvoivat kolmannen vuosineljänneksen alhaisesta tasosta.

Liikevaihto pieneni suurimmalla maantieteellisellä alueella Euroopassa 1,1 prosenttia 69,3 (64,6) miljoonaan euroon vuoteen 2014 verrattuna. Liikevaihto kasvoi APAC-alueella 16,1 prosenttia 13,7 (11,8) miljoonaan euroon. Liikevaihto pieneni Muu maailma -alueella 10,3 prosenttia 2,6 (2,9) miljoonaan euroon.

Teollisten sovellusten liikevaihto pieneni 0,3 prosenttia 47,4 (47,5) miljoonaan euroon. Rakentaminen ja infrastruktuuri -asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia 18,4 (17,4) miljoonaan euroon. Muut sovellukset -asiakastoimialan liikevaihto kasvoi 0,8 prosenttia 14,4 (14,3) miljoonaan euroon.

Tuloskehitys

Loka – joulukuu 2015
Konsernin liikevoitto loka – joulukuussa 2015 pieneni 0,6 miljoonaan euroon sisältäen -0,1 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (2,1 miljoonaa euroa sisältäen -0,2 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä) ja oli 3,1 (9,8) prosenttia liikevaihdosta.

Tammi – joulukuu 2015
Konsernin liikevoitto tammi – joulukuussa 2015 ei ollut tyydyttävä. Liikevoitto pieneni 4,4 miljoonaan euroon sisältäen -0,4 miljoonaa euroa kertaluonteisia eriä (8,9 miljoonaa euroa sisältäen -0,5 miljoonan euron arvonalennuksen) ja oli 5,5 (11,2) prosenttia liikevaihdosta. Kertaluonteiset erät, -0,4 miljoonaa euroa, liittyvät yritysostokohteiden kartoittamiseen.

Liiketoiminnan kulujen kasvu, joka pääosin johtuu pitkän aikavälin kasvustrategian toteuttamiseen liittyvistä kuluista, heikensi liikevoittoa. Lisäksi konsernin liiketoimintavolyymi ja liikevaihto, joka kasvoi vain 1,2 prosenttia, oli oletettua pienempi, mikä itsessään huononsi kannattavuutta eräiden tehtaiden heikomman käyttöasteen myötä. Lisäksi toimitusten tuotantokulut kasvoivat vuoteen 2014 verrattuna.

Australian yksikön kannattavuus oli edelleen epätyydyttävällä tasolla ja korjaavat toimenpiteet jatkuivat. Olemme ryhtyneet lisätoimenpiteisiin tilanteen ratkaisemiseksi.

Konsernin nettorahoituskulut olivat 0,2 (0,4) miljoonaa euroa vuonna 2015. Konsernin tulos ennen veroja oli 4,3 (8,5) miljoonaa euroa ja tilikauden tulos verojen jälkeen 2,8 (5,7) miljoonaa euroa.

Rahoitusasema
Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta oli positiivinen ja oli +3,4 (+10,7) miljoonaa euroa. Liiketoiminnasta kertynyt rahavirta ennen rahoitusta mutta investointien jälkeen oli -1,0 (6,3) miljoonaa euroa. Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen olivat 4,3 (4,4) miljoonaa euroa. Investoinnit rahoitettiin liiketoiminnasta kertyneellä rahavirralla. Tilikauden lopussa konsernin rahavarat olivat 7,9 (8,2) miljoonaa euroa. Käyttöomaisuuden poistot tilikauden aikana olivat 2,9 (2,6) miljoonaa euroa. 

Konsernin taseen loppusumma tilikauden lopussa oli 54,0 (52,4) miljoonaa euroa. Korollista vierasta pääomaa oli 8,5 (5,6) miljoonaa euroa. Korolliset nettovelat olivat 0,6 (-2,6) miljoonaa euroa. 

Konsernin oma pääoma oli 30,7 (29,7) miljoonaa euroa ja omavaraisuusaste 57,1 (56,9) prosenttia tilikauden lopussa. Nettovelkaantumisaste oli 2,0 (-8,7) prosenttia. 

Laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,24 (0,48) euroa. Sijoitetun pääoman tuotto vuonna 2015 oli 12,0 (25,2) prosenttia. Oman pääoman tuotto oli 9,4 (21,7) prosenttia.

Konsernin osingonjako tilikaudelta oli 2,4 (0,0) miljoonaa euroa. Osinko per osake oli 0,20 (0,00) euroa.

Liiketoiminnan kehittäminen ja strategian implementointi
Vuoden 2015 alussa Exel Composites alkoi suunnitelmallisesti toteuttaa uutta strategiaa, joka julkistettiin vuoden 2014 lopussa. Uudelle kasvun tasolle tähtäävän strategian kulmakivet ovat: 1) Kasvun nopeuttaminen Kiinassa, 2) Laajentuminen uusiin sovelluksiin, 3) Aidosti globaalin markkina-aseman luominen sekä 4) Kasvu uusien teknologioiden avulla. Exel Composites haluaa erottua kilpailijoistaan selkeillä arvolupauksilla, olemalla globaalisti paikallinen, korkealaatuisella palvelulla ja maailmanluokan operaatioilla. Vuonna 2015 edistimme strategisia hankkeita vahvistamalla organisaatiotamme, kehittämällä osaamistamme, parantamalla prosessejamme, lisäämällä joustavuutta ja kasvattamalla tuotantokapasiteettia ollaksemme valmiita kasvamaan orgaanisesti ja yritysostojen kautta. Yritysostokohteiden kartoittaminen jatkui läpi koko vuoden. Operaatioita parannettiin useilla osa-alueilla mukaan lukien toimitusketjun hallinta, työturvallisuus, toimitusvarmuus (OTD) asiakkaille ja uuden globaalin ERP-järjestelmän vaiheittainen käyttöönotto.

Operatiivista tehokkuutta on edistetty koko konsernissa vuonna 2015. Täysin uudenlaisen työturvallisuuskulttuurin luominen on aloitettu kaikissa yksiköissä. Lean-tuotantojärjestelmät, kuten 5S ja visuaalinen johtaminen, on otettu käyttöön konserninlaajuisesti. Jatkoimme toimia, joilla tehtaiden yleistä järjestystä on parannettu tavoitteena varmistaa entistä tehokkaampi toiminta ja turvallinen ja viihtyisä työympäristö. Konsernin toimitusvarmuus (OTD) on parantunut vuodesta 2014. Tapaturmista johtuneiden poissaolojen määrä puolittui edellisvuodesta.

Marraskuussa 2014 hyväksytyn uuden kasvustrategian mukaisesti tehtiin joulukuussa 2014 päätös toimintojen laajentamisesta Nanjingissa Kiinassa vastataksemme kasvaneeseen kysyntään. Tavoitteena on kaksinkertaistaa Nanjingin yksikön tuotantokapasiteetti. Alkuperäinen arvio laajennusprojektin valmistumisajankohdasta oli vuoden 2016 ensimmäinen vuosipuolisko. Projektiin liittyvien lupien hakeminen ja hankkeen suunnittelu jatkuvat, mutta näemme, ettei laajennus valmistu vuoden 2016 aikana.

Helmikuussa 2015 tehtiin päätös toimintojen laajentamisesta Itävallassa. Tämän investoinnin avulla Exel Composites on paremmassa asemassa palvellakseen asiakkaitaan Keski- ja Etelä-Euroopassa. Laajennusprojektin valmistuminen on viivästetty vuodelle 2017 johtuen päämarkkina-alueemme, Keski-Euroopan, arvioitua heikommasta markkinatilanteesta. Laajennusprojektiin liittyvä maanhankinta ja lupien hakeminen jatkuvat.

Uuden konserninlaajuisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP) käyttöönottoa on jatkettu. Sen käyttöönotto kaikissa liiketoimintayksiköissä tapahtuu asteittain vuosien 2016 ja 2017 aikana.

Tutkimus ja kehitys
Tutkimus- ja kehitysmenot olivat 1,9 (1,8) miljoonaa euroa eli 2,3 (2,3) prosenttia liikevaihdosta. Keskeiset projektit liittyivät uusien tuotteiden ja asiakassovellusten kehittämiseen. 

Riskienhallinta
Exel Composites Oyj:ssä riskienhallinta on integroitu yhtiön päivittäiseen päätöksentekoon ja toimintojen jatkuvaan seuraamiseen sekä osavuosikatsausten ja tilinpäätösten valmisteluun.

Hallitus ohjaa yhtiön riskienhallintaa riskienhallintapolitiikan avulla. Lisäksi hallitus tekee riskiarvioinnin osana osavuosikatsauksiin ja tilinpäätöksiin liittyvien asiakirjojen arviointi- ja hyväksymisprosessia. Myös yhtiön julkistamiin tulevaisuudennäkymiin liittyvät riskit arvioidaan.

Operatiivisten riskien hallinta ja seuranta ovat operatiivisen johdon keskeisiä tehtäviä. Riskejä arvioidaan kaikkien liiketoimintaa koskevien päätösten yhteydessä. Tämän lisäksi toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet seuraavat kuukausittain liiketoiminnan kehitystä sekä lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä liiketoimintayksiköiden johtajien ja controllereiden esityksiin pohjautuen.

Exel Compositesin  riskit voidaan jakaa strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja suuronnettomuuksiin liittyviin riskeihin.

Mitä tulee strategisiin riskeihin, yhtiö saa merkittävän osan liikevaihdostaan tietyiltä avainasiakkailta ja markkinasegmenteiltä. Siinä missä yhtiön tuotantokapasiteetti ja kustannusrakenne ovat suunnitellut kasvaville liiketoimintavolyymeille, näiden avainasiakkuuksien tai markkinasegmenttien negatiivinen kehitys saattaisi johtaa Exelin kannattavuuden heikkenemiseen. Pienennämme tätä riskiä läheisellä yhteistyöllä avainasiakkaidemme kanssa. Seuraamme ja ennustamme päämarkkinoidemme ja samalla liiketoimintavolyymiemme kehitystä pystyäksemme mukauttamaan liiketoimintamme ja kustannusrakenteemme ennusteiden mukaisiksi. Lisäksi kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita ja sovelluksia rajoittaaksemme riippuvuuttamme yksittäisistä asiakkaista tai markkinasegmenteistä.

Strategisiin riskeihin liittyvät myös yritysostot, missä hyötyjen ja synergioiden toteutunut taso saattaa erota suunnitellusta. Lisäksi alhaisen kysynnän jatkuminen Australian markkinoilla saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen. 

Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät tuotekehitykseen ja myyntiin sekä tuotantoon. Exel Compositesin tuotevalikoima on hyvin laaja ja usein asiakaskohtaisesti räätälöity, mikä lisää tuotekehityksen ja tuotannon kompleksisuutta. Sellaisen tuotteen suunnittelu, valmistus ja myynti, joka ei vastaa asiakkaan kanssa sovittuja ominaisuuksia, saattaisi johtaa merkittäviin tappioihin ja vahingonkorvauksiin. Lisäksi ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus, itsekehitetyn teknologian suojaaminen, petokset, keskeisten raaka-aineiden saatavuus ja hinnoittelu sekä pitkäaikaisesta kemikaalialtistuksesta johtuvat terveysongelmat kuuluvat merkittäviin operatiivisiin riskeihin. Huolellisesti laaditut sopimukset, asianmukaiset liiketoimintaprosessit ja työnohjaus ovat keskeisessä roolissa operatiivisten riskien ja vahinkojen ennaltaehkäisyssä.

Rahoitusriskit koostuvat valuutta-, korko-, likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskeistä sekä luotto- ja vastapuoliriskeistä. Valuutta- ja korkoriskejä hallinnoidaan pääasiassa erilaisilla suojausinstrumenteilla. Konsernin myyntisaamisia turvataan luottovakuutuksella.

Suuronnettomuuksien kuten tulipalon tai kemikaalivuodon aiheuttamilta omaisuusvahingoilta ja liiketoiminnan keskeytyksiltä suojaudutaan pääasiallisesti vakuutuksin. Tämän tyyppisiä riskejä myös kartoitetaan säännöllisesti kolmansien osapuolten toimesta, jotka tekevät toimenpide-ehdotuksia riskien toteutumistodennäköisyyden pienentämiseksi.

Riskit ja epävarmuustekijät
Yhtiö on lisännyt resursseja toteuttaakseen pitkän aikavälin kasvustrategiaa. Tämän seurauksena liiketoiminnan kulut ovat kasvaneet. Merkittävin lähiajan liiketoimintariski koskee myynnin kasvun jäämistä ennustettua pienemmäksi. Tämä vaikuttaisi yhtiön kannattavuuteen negatiivisesti. Lisäksi yhtiö saa merkittävän osan liikevaihdostaan tietyiltä avainasiakkailta ja markkinasegmenteiltä, joiden negatiivinen kehitys voisi nopeasti huonontaa yhtiön kannattavuutta.

Yhtiö on jatkanut mahdollisten yritysostokohteiden kartoittamista. Akvisitioiden hinta saattaa perustua sellaisiin hyötyihin ja synergioihin, mitkä eroavat suunnitellusta.

Alhaisen kysynnän jatkuminen Australian markkinoilla voi edellyttää sellaisia lisätoimenpiteitä, jotka voivat johtaa kertaluonteisiin eriin.

Osake ja osakekurssi
Exel Compositesin osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä Teollisuustuotteet ja palvelut –toimialaluokassa. 

Joulukuun 2015 lopussa yhtiön osakepääoma oli 2 141 431,74 euroa ja osakkeita oli 11 896 843 kappaletta, jokainen kirjanpidolliselta vasta-arvoltaan 0,18 euroa. Yhtiön osakepääoma ei muuttunut tilikauden aikana. Osakelajeja on yksi ja osakkeet ovat Suomen lain mukaisesti vapaita. 

Exel Composites ei omistanut omia osakkeita katsauskauden aikana.

Yhtiön osakkeen ylin kurssi oli tilikauden aikana 9,85 (8,80) euroa, alin kurssi 6,32 (5,56) euroa ja päätöskurssi 6,53 (8,39) euroa. Tilikauden keskikurssi oli 8,65 (6,42) euroa. 

Osakkeen kokonaistuotto vuonna 2015 oli -21 (46) prosenttia.

Osakkeita vaihdettiin tilikauden aikana 2 445 252 (5 836 969) kappaletta, mikä vastaa 20,6 (49,1) prosenttia keskimääräisestä osakemäärästä. Osakekannan markkina-arvo tilikauden päätöskurssilla oli 77,7 (99,8) miljoonaa euroa. 

Osakkeenomistajat ja ilmoitukset
Exel Compositesilla oli 2 987 (2 686) osakkeenomistajaa 31.12.2015. Tietoja osakkeenomistajista on nähtävillä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com. 

31.12.2015 toimitusjohtaja ja hallitus omistivat joko suoraan tai epäsuoraan 0,26 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Exel Compositesin suurin omistaja 31.12.2015 oli Skandinaviska Enskilda Banken AB (hallintarekisteri), jonka omistusosuus oli 19,5 prosenttia. Muita merkittäviä omistajia olivat Nordea Pankki Suomi Oyj 15,0 prosenttia (hallintarekisteri), Sijoitusrahasto Nordea Fennia Fund 5,1 prosenttia, Försäkringsaktiebolaget Pensions-Alandia 4,0 prosenttia ja OP-Suomi Pienyhtiöt -sijoitusrahasto 3,9 prosenttia. 

Exel Compositesille tehtiin kaksi liputusilmoitusta tilikauden aikana. 

13.3.2015 Exel Composites vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan Swedbank Robur AB:n omistusosuus Exel Compositesin osakkeista ja äänimäärästä oli ylittänyt 5 prosentin rajan. Swedbank Robur AB:n omistus kasvoi 12.3.2015 tehtyjen osakekauppojen johdosta 703 054 osakkeeseen, joka vastasi 5,9 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

20.5.2015 Exel Composites vastaanotti liputusilmoituksen, jonka mukaan Evli Pankki Oyj:n välillinen omistusosuus Exel Composites Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä oli alittanut 5 prosentin rajan. Evli Pankki Oyj:n omistaman Evli Rahastoyhtiö Oy:n omistus pieneni 19.5.2015 tehtyjen osakekauppojen johdosta 504 786 osakkeeseen, joka vastasi 4,2 prosenttia yhtiön osakkeista ja äänimäärästä.

Merkittävät lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat sen hallitus, toimitusjohtaja ja konsernin johtoryhmä sekä tilintarkastusyhteisön päävastuullinen tilintarkastaja. Konsernilla ja sen lähipiiriin kuuluvilla henkilöillä ei ollut tilikaudella olennaisia keskinäisiä liiketoimia.

Organisaatio ja henkilöstö
Exel Composites –konsernin palveluksessa 31.12.2015 oli yhteensä 494 (456) henkilöä, joista 213 (205) kotimaassa ja 281 (251) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikauden aikana oli 498 (433).

Globaalien funktioiden rakentaminen ja vahvistaminen jatkui vuonna 2015. Organisaatiota vahvistettiin erityisesti myynnissä, tuotekehityksessä ja operaatioissa.

Ympäristö, terveys ja turvallisuus
Konserni kiinnittää edelleen vakavaa huomiota kansallisten ja kansainvälisten lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämiseen ja turvallisen ympäristön turvaamiseen työntekijöillemme ja naapurustolle kaikissa yksiköissämme. ISO 14001 –ympäristönhallintajärjestelmän käytäntöjä noudatetaan kaikissa konsernin yksiköissä. Exel Compositesilla on merkittävä rooli erilaisissa teollisuusyhdistyksissä kuten EuCIA:ssa (European Composites Industry Association). Näin varmistamme sen, että hallussamme on viimeisin tieto ympäristöasioissa mukaan lukien ympäristöteknologian uutuudet ja uudet määräykset.

Erityistä huomiota kiinnitettiin työterveyteen ja –turvallisuuteen myös vuonna 2015. Ennaltaehkäisevän raportoinnin ja seurannan määrä ja laatu ovat parantuneet merkittävästi. Näiden toimien tulokset ovat nähtävissä poissaoloon johtavien työtapaturmien määrässä, mikä puolittui vuoteen 2014 verrattuna. Työterveys- ja turvallisuusjärjestelmä OHSAS 18001 oli käytössä valtaosassa konsernin yksiköitä vuonna 2015. Tavoitteena on, että sertifikaatti kattaa kaikki yksiköt vuonna 2016.

Palkitseminen
Koko Exel Compositesin henkilöstö on tulospalkkauksen piirissä. Toimihenkilöillä on kuukausipalkka sekä vuosibonus, joka on sidottu vuosittain sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen painottaen kasvua ja kannattavuutta. Työntekijät ovat myös tulospalkkion piirissä. Palkkio maksetaan pääosin työn tuottavuuden perusteella. 

Konsernilla on yhtiön toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja valituille avainhenkilöille suunnattuja pitkäaikaisia kannustusohjelmia. Ohjelmien tarkoitus on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä, joka perustuu yhtiön osakkeiden omistukseen. Hallitus vahvistaa ohjelman vuosittain.

Helmikuussa 2015 Exel Composites Oyj:n hallitus hyväksyi uuden kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille. Järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu noin 25 avainhenkilölle ansaintajaksolla 2015-2017. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat uuden kannustinohjelman piiriin.

Vuoden 2015 järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2015-2017. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2018. Ansaintajakson 2015-2017 perusteella maksettava enimmäispalkkio on enintään 1,5 miljoonaa euroa lisättynä palkkasivukuluilla.

Ohjelmien kustannukset kirjataan liiketoiminnan kuluihin vaikutusaikanaan suoriteperiaatteella. 

Corporate Governance
Exel Composites julkaisee selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä tilikaudelta 2015. Sen laadinnassa on noudatettu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia, joka astui voimaan 1.10.2010. Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä julkaistaan erillään hallituksen toimintakertomuksesta. Lisätietoja Exel Compositesin hallinto- ja ohjausjärjestelmästä on saatavilla yhtiön verkkopalvelusta osoitteesta www.exelcomposites.com.

Vuoden 2015 varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Exel Composites Oyj:n 26.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous hyväksyi hallituksen ehdotuksen siitä, että tilikaudelta 2014 maksetaan osinkoa 0,20 euroa osakkeelta.

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 30.6.2016 saakka.

Hallitus ja tilintarkastajat
Varsinainen yhtiökokous valitsi 26.3.2015 Heikki Hiltusen, Peter Hofvenstamin, Reima Kerttulan ja Kerstin Lindellin jatkamaan hallituksessa. Matti Hyytiäinen nimitettiin uudeksi hallituksen jäseneksi koska Göran Jönsson ei ollut enää käytettävissä uudelleenvalintaan. Yhtiökokous valitsi hallituksen puheenjohtajaksi uudelleen Peter Hofvenstamin.

Vuonna 2015 hallitus kokoontui 9 kertaa. Hallituksen jäsenten keskimääräinen osallistumisprosentti kokouksiin oli 96,3 prosenttia. Hallitukselle maksettiin palkkioita yhteensä 156 (141) tuhatta euroa vuodelta 2015.

Hallitus on suorittanut hallinnointikoodin suosituksen 15 mukaisesti hallituksen jäsenten riippumattomuusarvioinnin suhteessa yhtiöön maaliskuun 2015 kokouksessa. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hallitus on listayhtiöiden hallinnointi- ja ohjausjärjestelmistä annetun riippumattomuussuosituksen mukainen.

Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous on nimittänyt yhtiölle osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, joka tekee esityksen yhtiökokoukselle seuraavan vuoden hallituksen jäsenistä sekä heidän palkkioistaan. Nimitystoimikuntaan kuuluivat hallituksen puheenjohtaja sekä neljän suurimman osakkeenomistajan valitsemat henkilöt 1.10.2015 omistajaluettelon mukaan. Nimitystoimikuntaan kuuluivat vuonna 2015 Ted Roberts (Nordea) puheenjohtajana, Tuomas Virtala (Danske Capital Finland), Henrik Viktorsson (Alandia Vakuutus), Kalle Saariaho (OP Ryhmä) ja hallituksen puheenjohtaja Peter Hofvenstam asiantuntijajäsenenä. Toimikunta on kokoontunut viisi kertaa.

Vuoden 2015 varsinainen yhtiökokous valitsi KHT-yhteisö Ernst & Young Oy:n päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola yhtiön tilintarkastajaksi.

Konsernin tilintarkastuspalkkiot olivat 190 (163) tuhatta euroa. Muita tilintarkastusyhteisön suorittamia palveluja ostettiin 123 (51) tuhannella eurolla.

Muutokset konsernin johdossa
Mikko Kettunen nimitettiin Exel Compositesin talous- ja hallintojohtajaksi (SVP, CFO) ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 13.1.2015. Nimitys astui voimaan 7.4.2015. Mikko Kettunen seurasi tehtävässään Ilkka Silvantoa, joka nimitettiin samalla päivämäärällä strategisista projekteista vastaavaksi johtajaksi (SVP, Strategic Projects) 7.4.2015 alkaen. Ilkka Silvanto jatkaa johtoryhmän jäsenenä ja raportoi edelleen suoraan toimitusjohtajalle.

IFRS-raportoinnin käyttöönotto
Kaikkia 31.12.2015 voimassa olleita IFRS-standardeja sekä niihin liittyviä SIC- ja IFRIC –tulkintoja, jotka koskevat Exel Compositesin liiketoimintaa, on sovellettu laadittaessa vuoden 2015 tilinpäätöstä ja vertailutietoja vuodelta 2014. IFRS-standardeilla, joihin Suomen osakeyhtiölaissa sekä siihen liittyvissä säädöksissä viitataan, tarkoitetaan standardeja ja niiden tulkintoja, jotka on otettu käyttöön EU:n säädöksessä (EC) No 1606/2002. Konsernitilinpäätöksen liitetiedot on laadittu myös Suomen kirjanpito- ja osakeyhtiölakien mukaisesti.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat
Exel Composites Oyj:n hallitus on hyväksynyt uuden kannustinjärjestelmän yhtiön avainhenkilöille 18.2.2016. Uuden järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja johdon tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi, sitouttaa johto yhtiöön ja tarjota johdolle kilpailukykyinen palkkiojärjestelmä. Uusi järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu noin 20 avainhenkilölle ansaintajaksolla 2016-2018. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat uuden kannustinohjelman piiriin.
  

Vuoden 2016 järjestelmässä on yksi ansaintajakso, kalenterivuodet 2016-2018. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2019. Maksettava enimmäispalkkio on enintään 1,0 miljoonaa euroa lisättynä palkkasivukuluilla.

Exel Composites Oyj:n hallitus on tehnyt päätöksen talousraportointikäytännön muuttamisesta 19.2.2016 alkaen. Päätös pohjautuu 28.11.2015 voimaantulleeseen arvopaperimarkkinalain muutokseen. Toisin kuin 17.12.2015 julkaistussa vuoden 2016 talousraportointia koskevassa pörssitiedotteessa kerrottiin, Exel Composites julkistaa osavuosikatsausten sijaan kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella.

Näkymät vuodelle 2015
Yhtiö jatkaa uuden strategiansa toteuttamista keskittyen operatiiviseen tehokkuuteen ja globaalin tuotantokapasiteetin optimointiin. Liikevoiton, pois lukien kertaluonteiset erät, arvioidaan kasvavan vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna.

Hallituksen esitys osingonjaosta
Exel Composites Oyj:n hallitus on 18.2.2016 tehnyt päätöksen osinkopolitiikan muuttamisesta. Vuosittain osinkona jaetaan vähintään (aiemmin: ”noin”) 40 prosenttia nettotuloksesta sikäli kun yhtiön kulloinenkin taloudellinen tilanne ja kasvumahdollisuudet sen sallivat.

Tilikauden lopussa Exel Composites Oyj:n voitonjakokelpoiset varat olivat 13.795 tuhatta euroa, josta tilikauden voitto on 2.624 tuhatta euroa.

Hallitus on päättänyt esittää yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2015 maksettaisiin osinkoa 0,22 (0,20) euroa osakkeelta, jolloin osinkosuhde olisi 92,0 prosenttia.

Esitys perustuu hallituksen tekemään arvioon konsernin taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä vastata sitoumuksiinsa sekä konsernin tulevaisuuden näkymiin ja investointitarpeisiin. Hallitus pitää esitystä osingonjaosta tasapainoisena ottaen huomioon tulevaisuuden näkymät, investointitarpeet ja konsernin olemassa olevat riskit. 

Hallitus on päättänyt ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle osingonmaksun täsmäytyspäiväksi 21.3.2016. Mikäli yhtiökokous hyväksyy ehdotuksen, maksetaan osinko osakkaille 30.3.2016.

Varsinainen yhtiökokous
Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 17.3.2016 klo 10.30 alkaen Radisson Blu Royal Hotellissa osoitteessa Runeberginkatu 2, Helsinki.

Taloudelliset tiedotteet vuonna 2016
Exel Composites Oyj muuttaa talousraportointikäytäntöään 19.2.2016 alkaen. Exel Composites julkistaa osavuosikatsausten sijaan kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Yhtiö julkistaa vuoden 2016 aikana seuraavat talouskatsaukset:

11.5.2016 Liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuulta 2016
21.7.2016 Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuulta 2016
25.10.2016 Liiketoimintakatsaus tammi-syyskuulta 2016

Vuoden 2015 vuositilinpäätös julkaistaan sähköisessä muodossa 25.2.2016.

Tiedotustilaisuus
Exel Composites järjestää tänään perjantaina 19.2.2016 tilinpäätöstä käsittelevän tiedotustilaisuuden analyytikoille ja lehdistölle kello 12.30 Scandic Hotel Simonkentän Tapiola-kabinetissa osoitteessa Simonkatu 9, Helsinki.

Tulevaisuutta koskevat arviot
Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.

Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista. 

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 

Vantaalla 19.2.2016 

 

Exel Composites Oyj:n hallitus                                                              

   

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Riku Kytömäki, Exel Composites Oyj, puh. 050 511 8288 tai email riku.kytomaki@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Mikko Kettunen, Exel Composites Oyj, puh. 050 3477 462 tai email mikko.kettunen@exelcomposites.com

Jakelu
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com

 

Exel Composites lyhyesti
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on johtava komposiittiteknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittituotteita ja -ratkaisuja vaativiin sovelluksiin. Exel Composites tarjoaa ylivertaisen asiakaskokemuksen jatkuvan innovaation, maailmanluokan operaatioiden sekä pitkäaikaisten kumppanuuksien avulla.

Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa. Yhtiön osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n listalla.

  
Tilinpäätöslyhennelmä ja liitetiedot 1.1. – 31.12.2015

Laatimisperiaatteet:
Tämä tilinpäätöstiedote on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset –standardin mukaisesti. Tilinpäätöstiedotteessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin edellisessä vuositilinpäätöksessä. Tunnuslukujen laskentaperiaatteet ja niiden kaavat ovat ennallaan, ja ne on esitetty tilinpäätöksessä 2015.

Tilinpäätöksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää Exel Composites Oyj:n johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä tilikauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat osavuosikatsaushetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Tilinpäätös on tilintarkastettu ja tilintarkastuskertomus on annettu.


LYHENNETTY LAAJA KONSERNITULOSLASKELMA, tuhatta euroa

             
  1.10. – 31.12.
2015
1.10. –  31.12.
2014
Muutos, % 1.1. –
31.12.
2015
1.1. – 31.12.
2014
Muutos, %
             
Liikevaihto 19 343 21 071 -8,2 80 196 79 253 1,2
             
Materiaalit ja palvelut  
-7 633
 
-7 992
 
4,5
 
-30 001
 
-29 134
 
-3,0
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-6 092
 
 
 
-6 068
 
 
 
-0,4
 
 
 
-25 280
 
 
 
-22 691
 
 
 
-11,4
Poistot ja arvonalentumiset  
 
-746
 
 
-631
 
 
-18,2
 
 
-2 903
 
 
-3 115
 
 
6,8
Liiketoiminnan muut kulut  
-4 626
 
-4 473
 
-3,4
 
-18 151
 
-16 133
 
-12,5
Liiketoiminnan muut tuotot  
363
 
162
 
124,1
 
553
 
707
 
-21,8
             
Liikevoitto 609 2 069 -70,6 4 414 8 887 -50,3
             
Rahoitustuotot ja -kulut  
167
 
-62
 
369,4
 
-157
 
-430
 
63,5
             
Tulos ennen veroja  
775
 
2 007
 
-61,4
 
4 257
 
8 457
 
-49,7
             
Tuloverot -367 -542 32,3 -1 413 -2 754 48,7
             
Tilikauden tulos 409 1 466 -72,1 2 844 5 702 -50,1
             
             
Muut laajan tuloslaskelman erät:            
             
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi:            
             
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
 
376
 
 
 
-114
 
 
 
-429,8
 
 
 
492
 
 
 
1 370
 
 
 
-64,1
             
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot  
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
0,0
 
 
 
0
 
 
 
0
 
 
 
0,0
             
Erät joita ei siirretä tulosvaikutteiseksi:            
Etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot(+)/tappiot(-), verovaikutus huomioitu  
 
 
 
 
 
51
 
 
 
 
 
 
-90
 
 
 
 
 
 
-156,7
 
 
 
 
 
 
51
 
 
 
 
 
 
-90
 
 
 
 
 
 
-156,7
             
Tilikauden muut laajan tuloksen erät verojen jälkeen  
 
 
427
 
 
 
-204
 
 
 
-309,3
 
 
 
543
 
 
 
1 280
 
 
 
-57,6
Tilikauden laaja tulos yhteensä  
836
 
1 262
 
-33,8
 
3 387
 
6 983
 
-51,5
             
Tilikauden tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 
409
 
 
1 466
 
 
 
 
 
 
2 844
 
 
5 702
 
             
Tilikauden laajan            
tuloksen jakautuminen:            
Emoyhtiön osakkeenomistajille  
 

836
 
 
 
1 262
 
 
 
 
 
3 387
 
 
6 983
 
             
Tulos/osake, laimennettu ja laimentamaton, euroa  
 
 
0,03
 
 
 
0,12
 
 
 
 
 
 
 
0,24
 
 
 
0,48
 
             
               
             
               

LYHENNETTY KONSERNITASE, tuhatta euroa

  31.12.2015 31.12.2014 Muutos
       
VARAT      
Pitkäaikaiset varat      
Liikearvo 9 597 9 676 -79
Muut aineettomat hyödykkeet 490 686 -196
Aineelliset hyödykkeet 14 359 12 533 1 826
Laskennalliset verosaamiset 383 285 98
Sijoitukset 87 74 13
Pitkäaikaiset varat yhteensä 24 916 23 253 1 662
       
Lyhytaikaiset varat      
Vaihto-omaisuus 9 670 10 034 -364
Myyntisaamiset ja muut saamiset 11 507 10 906 601
Rahat ja pankkisaamiset 7 874 8 218 -344
Lyhytaikaiset varat yhteensä 29 052 29 158 -106
Varat yhteensä 53 968 52 411 1 557
       
OMA PÄÄOMA JA VELAT      
Oma pääoma      
Osakepääoma 2 141 2 141 0
Muut rahastot 106 79 27
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto  
2 539
 
2 539
 
0
Muuntoerot 4 025 3 534 491
Kertyneet voittovarat 19 060 15 724 3 336
Tilikauden tulos 2 844 5 702 -2 858
       
Emoyhtiön omistajien oman pääoman osuus  
30 716
 
29 720
 
996
Oma pääoma yhteensä 30 716 29 720 996
       
Pitkäaikaiset velat      
Pitkäaikaiset korolliset velat 3 531 4 623 -1 092
Pitkäaikaiset korottomat velat 553 4 545 99
Laskennallinen verovelka 629 505 124
       
Lyhytaikaiset velat      
Lyhytaikaiset korolliset velat 4 945 1 000 3 945
Ostovelat ja muut korottomat velat 13 594 16 110 -2 516
       
Velat yhteensä 23 252 22 692 560
       
Oma pääoma ja velat yhteensä 53 968 52 411 1 557

   

LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, tuhatta euroa

  Osake
pääoma
Muut rahastot SVOP-rahasto Muunto
erot
Voitto
varat
Yhteensä
             
Oma pääoma 1.1.2014  
2 141
 
72
 
2 539
 
2 164
 
15 924
 
22 841
             
Laaja tulos 0 0 0 1 370 5 702 7 072
Etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot(+)/tappiot(-) verovaikutus huomioiden          
 
 
 
 
 
-90
 
 
 
 
 
 
-90
Muut erät 0 7 0 0 -7 0
Osingonjako       0 0 0
Edellisen tilikauden virheen korjaus*  
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
0
 
 
-104
 
 
-104
             
Oma pääoma 31.12.2014  
2 141
 
79
 
2 539
 
3 534
 
21 426
 
29 720
             
Oma pääoma 1.1.2015  
2 141
 
72
 
2 539
 
3 564
 
21 426
 
29 720
             
Laaja tulos 0  
 
0 492 2 844 3 336
Etuuspohjaisten järjestelyjen vakuutusmatemaattiset voitot(+)/tappiot(-) verovaikutus huomioiden    
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
51
 
 
 
 
 
 
51
Muut erät 0 27 0 0 -27 0
Osingonjako         -2 379 -2 379
Edellisen tilikauden virheen korjaus*          
 
-11
 
 
-11
             
Oma pääoma 31.12.2015  
2 141
 
106
 
2 539
 
4 025
 
21 904
 
30 716

*Exel Composites N.V:n etuuspohjaisen eläkevastuun aikaisempien vuosien vakuutusmatemaattisiin tappioihin liittyvä korjaus

   

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, tuhatta euroa

       
  1.1. – 31.12.
2015
1.1. –
31.12.
2014
Muutos
     
Liiketoiminnan rahavirrat    
Tilikauden voitto 2 844 5 702 -2 858
Oikaisut tilikauden voittoon 5 207 7 425 -2 218
Käyttöpääoman muutos -2 271 455 -2 726
       
Liiketoiminnasta kertyneet rahavirrat 5 780 13 582 -7 802
Maksetut korot -80 -167 87
Saadut korot 52 56 -4
Muut rahoituserät -218 -328 110
Maksetut verot -2 149 -2 464 315
       
Liiketoiminnasta kertyneet nettorahavirrat 3 385 10 679 -7 294
       
Investointien nettorahavirrat    
       
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin  
-4 295
 
-4 354
 
59
Hyödykkeiden luovutustulot 0 0 0
       
Investointien nettorahavirrat -4 295 -4 354 59
       
Rahoituksen rahavirrat      
Maksullinen osakeanti 0 0 0
Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 5 000 -5 000
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut -1 000 -2 840 1 840
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos 3 945 -9 700 13 645
Rahoitusleasingvelkojen nettomuutos 0 -5 5
Maksetut osingot -2 379 0 -2 379
Rahoituksen nettorahavirrat 566 -7 545 8 111
       
Rahavarojen muutos -344 -1 220 876
       
Rahavarat tilikauden alussa 8 218 9 438 -1 220
Rahavarojen muutos -344 -1 220 876
Rahavarat tilikauden lopussa 7 874 8 218 -344

 

TIEDOT VUOSINELJÄNNEKSITTÄIN, tuhatta euroa

  IV/
2015
III/
2015
II/
2015
I/
2015
IV/
2014
III/
2014
II/
2014
I/
2014
                 
                 
Liikevaihto 19 343 18 006 21 352 21 495 21 071 18 950 21 420 17 811
Materiaalit ja palvelut  
-7 633
 
-6 819
 
-7 778
 
-7 771
 
-7 992
 
-6 876
 
-8 290
 
-5 976
Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut  
 
 
-6 092
 
 
 
-6 005
 
 
 
-6 733
 
 
 
-6 450
 
 
 
-6 068
 
 
 
-5 595
 
 
 
-5 635
 
 
 
-5 393
Poistot ja arvonalentumiset  
 
-746
 
 
-721
 
 
-725
 
 
-711
 
 
-631
 
 
-1 167
 
 
-654
 
 
-663
Liiketoiminnan muut kulut  
 
-4 626
 
 
-4 033
 
 
-4 937
 
 
-4 556
 
 
-4 473
 
 
-3 621
 
 
-3 949
 
 
-4 089
Liiketoiminnan muut tuotot  
 
363
 
 
38
 
 
169
 
 
-16
 
 
162
 
 
185
 
 
161
 
 
200
                 
Liikevoitto 609 466 1 348 1 991 2 069 1 875 3 054 1 890
                 
Rahoitustuotot ja -kulut  
 
167
 
 
-209
 
 
-187
 
 
72
 
 
-62
 
 
-22
 
 
-118
 
 
-229
                 
Tulos ennen veroja  
 
775
 
 
257
 
 
1 161
 
 
2 063
 
 
2 007
 
 
1 853
 
 
2 935
 
 
1 661
                 
Tuloverot -367 -180 -361 -506 -542 -962 -706 -545
                 
Tilikauden tulos  
409
 
78
 
800
 
1 557
 
1 466
 
891
 
2 229
 
1 116
                 
Tulos/osake euroa  
0,03
 
0,01
 
0,07
 
0,13
 
0,12
 
0,07
 
0,19
 
0,09
Tulos/osake laimennettu  euroa  
 
 
0,03
 
 
 
0,01
 
 
 
0,07
 
 
 
0,13
 
 
 
0,12
 
 
 
0,07
 
 
 
0,19
 
 
 
0,09
Keskimääräinen osakemäärä laimentamaton 1.000 kpl  
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
Keskimääräinen osakemäärä laimentamaton 1.000 kpl  
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
 
 
 
 
 
 
11 897
Henkilöstö keskimäärin  
 
493
 
 
500
 
 
513
 
 
487
 
 
451
 
 
437
 
 
427
 
 
418

 

KONSERNIN VAKUUDET JA VASTUUSITOUMUKSET, tuhatta euroa

  31.12.2015 31.12.2014
     
Omasta velasta    
Kiinteistökiinnitykset 2 783 2 783
Yrityskiinnitykset 12 500 12 500
     
Leasingvastuut    
     
  -  alle yhden vuoden sisällä erääntyvät  
1 040
 
896
  -  1-5 vuoden sisällä erääntyvät 904 1 414
     
Muut vastuut 312 6

 

JOHDANNAISSOPIMUSTEN NIMELLISARVOT, tuhatta euroa

  31.12.2015 31.12.2014
     
Korkojohdannaiset    
Koronvaihtosopimukset 2 400 3 000

 

KONSERNIN TUNNUSLUVUT, tuhatta euroa

  1.1. – 31.12.
2015
1.1. –
31.12.
2014
Muutos, %
       
Jatkuvat toiminnot      
Liikevaihto 80 196 79 253 1,2
Liikevoitto 4 414 8 887 -50,3
% liikevaihdosta 5,5 11,2  
Tulos ennen veroja 4 257 8 457 -49,7
% liikevaihdosta 5,3 10,7  
Tilikauden tulos 2 844 5 702 -50,1
% liikevaihdosta 3,5 7,2  
       
Oma pääoma 30 716 29 720 3,4
Korolliset velat 8 476 5 623 50,7
Rahavarat 7 874 8 218 -4,2
Korolliset nettovelat 602 -2 595 -123,2
Sijoitettu pääoma 39 192 35 342 -10,9
Oman pääoman tuotto, % 9,4 21,7  
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,0 25,2  
Omavaraisuusaste, % 57,1 56,9  
Velkaantumisaste, % 2,0 -8,7  
       
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen 4 295 4 354 -1,4
% liikevaihdosta 5,4 5,5  
Tutkimus- ja kehitysmenot 1 850 1 837 0,7
% liikevaihdosta 2,3 2,3  
       
Konsernin tilauskanta
 
15 848 12 883 19,6
Tulos/osake, laimentamaton, euroa 0,24 0,48 -50,0
Tulos/osake, laimennettu, euroa 0,24 0,48 -50,0
Oma pääoma/osake, euroa 2,58 2,50 3,2
       
Osakkeiden määrä 1.000 kpl      
 - laimentamaton, keskimäärin 11 897 11 897  
 - laimennettu, keskimäärin 11 897 11 897  
       
Henkilöstö keskimäärin 498 433 15,0

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland