Hyvä hallinnointitapa

Hyvä hallinnointitapa

Yritysvastuun hallinnointi ja lakien, sääntöjen sekä määräysten noudattaminen

Exel Composites on sitoutunut korkeisiin vastuullisuuden ja rehellisyyden standardeihin ja noudattaa eettisiä liiketoimintaperiaatteita konsernin arvojen, korruption vastaisen politiikan ja Code of Conductin mukaisesti. Vallan kolmijakoperiaatteen mukaisesti hallitus on Exel Compositesin ylin hallintaelin yritysvastuuasioissa ja vastaa yhtiön hallinnosta sekä ohjaa yhtiön riskienhallintaa riskienhallintapolitiikan avulla.

Hallitus tekee riskiarvioinnin vuosineljänneksittäin osana puolivuosi- ja liiketoimintakatsauksiin sekä tilinpäätöksiin liittyvien asiakirjojen arviointi- ja hyväksymisprosessia. Myös yhtiön julkistamiin tulevaisuudennäkymiin liittyvät riskit arvioidaan. Hallitus vahvistaa olennaiset vastuullisuusaiheet ja tarkistaa sekä allekirjoittaa Exel Compositesin vastuullisuusraportoinnin vuosittain yhtiön vuositilinpäätöksen julkaisun yhteydessä.

Keskustelu Exel Compositesin arvoista, Code of Conductista ja mitä tarkoittaa toimia niiden mukaisesti on tärkeä osa hyvää hallinnointia ja Exelin kulttuuria. Uudet työntekijät saavat eettiset liiketoimintaperiaatteet tutustuttavikseen jo rekrytointiprosessin aikana. Vuonna 2019 keskustelua yhtiön arvoista jatkettiin ja muun muassa USA:ssa järjestettiin kertaus aiheeseen liittyen.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Kuten yhtiön liiketoimintaperiaatteissa sekä korruption vastaisessa politiikassa todetaan, Exel Composites ei salli toiminnassaan minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota. Mahdolliset rikkomukset voisivat vahingoittaa Exelin liiketoimintaa ja mainetta. Exelin yksiköistä lähinnä Kiinassa arvioidaan olevan korruptioon liittyviä riskejä.

Vuonna 2019 ei yhtiön tietoon tullut yhtään korruptiotapausta tai Code of Conduct -rikkomusta. Vuoden aikana ei myöskään ollut käynnissä korruptioon liittyviä oikeudenkäyntejä yhtiötä tai sen työntekijöitä vastaan.
 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland