Laskentakaavat

Laskentakaavat

 

Oman pääoman tuotto, %

   
tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja – verot x 100  
oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskiarvo)  
     

Sijoitetun pääoman tuotto, %

   
tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100  
taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)    
     

Omavaraisuusaste, %

   
oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä  x 100  
taseen loppusumma - saadut ennakot    
     

Nettovelkaantumisaste, %

   
korolliset nettovelat (=korolliset velat - likvidit varat) x 100  
oma pääoma    
     

Tulos/osake (EPS), euroa

   
tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - verot +/- vähemmistöosuus    
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana    
     

Oma pääoma/osake, euroa

   
oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + poistoero laskennallisella verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä    
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä    
     

Osinko/osake, euroa

   
tilikauden osinko    
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä    
     

Osinko/tulos, %

   
osakekohtainen osinko x 100  
osakekohtainen tulos (laskettu kuten tunnusluvussa tulos/osake)    
     

Efektiivinen osinkotuotto, %

   
osinko/osake x 100 x 100  
osakeantioikaistu keskikurssi tilikauden lopussa     
     

Hinta/voitto (P/E), %

   
osakeantioikaistu keskikurssi tilikauden lopussa x 100  
tulos/osake    
     

Markkina-arvo/oma pääoma (P/B)

   
Osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa ilman omia osakkeita x osakekurssi tilikauden lopussa    
oma pääoma ilman vähemmistöosuutta     
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland