Ympäristö

Ympäristövastuu

Exel Composites on sitoutunut vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia siinä missä mahdollista sekä tuottamaan tuotteita, jotka omalta osaltaan pienentävät asiakkaidensa ympäristöjalanjälkeä. Vastuullisuus on globaali megatrendi, jonka nähdään pitkällä aikavälillä tuovan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia Exelin kaikilla asiakassegmenteillä ja markkina-alueilla.

Exel Compositesin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka, kemikaalipolitiikka sekä yhtiön liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) ohjaavat yhtiön toimintaa laadun ja ympäristövaikutusten suhteen. Yhtiö toimii paikallisten ympäristölupien alaisuudessa ja noudattaa standardeja ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2017. Vuonna 2019 Exelin tuotantolaitoksille Euroopassa myönnettiin uusi työterveys- ja turvallisuussertifikaatti ISO 45001. USA:n ja Kiinan yksiköt valmistautuvat sertifiointiin.
Exel Composites osallistuu aktiivisesti alan teollisuusyhdistysten toimintaan. Tämä on tärkeä keino varmistaa viimeisin tieto ympäristöasioissa, ympäristöteknologian uutuuksissa ja sääntelymuutoksissa. Osallistumalla Exel voi myös edistää komposiitteihin, rakentamiseen ja suunnitteluun liittyviä standardeja kuten Eurocode. Exel on jäsen mm. EPTA:ssa (European Pultrusion Technology Association), EuCIA:ssa (European Composites Industry Association) ja ACMA:ssa (American Composites Manufacturers Association).

Exel Compositesin ympäristöriskit ja -vastuuseen liittyvät asiat arvioidaan osana laatujärjestelmää, jonka kehittäminen ja täytäntöönpano on konsernin johtoryhmän vastuulla. Ympäristövaikutuksia, energiankulutusta, raaka-aineiden käyttöä ja jätteen määrää seurataan konsernissa kuukausitasolla. Lisäksi niitä arvioidaan tehdastasolla kansallisten viranomaisten tarkastusten ja sertifiointiauditointien myötä. Exel Compositesin riskiarvioinnin mukaan suurimmat ympäristöriskit liittyvät tulipaloihin, päästöihin ja kemikaalivuotoihin veteen tai maaperään. Näitä riskejä pienennetään ennakoivilla turvallisuustoimilla, joihin lukeutuvat esimerkiksi säännöllinen henkilöstön koulutus, turvalaitteet ja -varusteet, sammutusjärjestelmät sekä turvallinen riskikemikaalien säilytys.

Vastuulliset tuotteet

Asiakas on Exel Compositesin liiketoimintaan liittyvien päätösten keskiössä. Sellaisen tuotteen suunnittelu, valmistus ja myynti, joka ei vastaa asiakkaan kanssa sovittuja ominaisuuksia, voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön liiketoimintaan ja maineeseen. Exelin tavoitteena on erottautua kilpailijoistaan tarjoamalla ylivertainen asiakaskokemus. Asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti käyttämällä esimerkiksi Net Promoter Score -asiakasuskollisuusmittaria (NPS). Kaikkien tuotteissa käytettävien kemikaalien turvallisuuden varmistaminen on Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeää. Moni yhtiön avainasiakkaista myös edellyttää, että Exel noudattaa asiakkaan omia toimittajia koskevia eettisiä periaatteita ja he auditoivat Exeliä heidän omia laatu- ja turvallisuusvaatimuksiaan vasten.

Monelle Exel Compositesin asiakkaista päätös käytettävästä teknologiasta ja materiaaleista on tärkeä ympäristövaikutusten näkökulmasta. Perinteisiä päätökseen vaikuttavien tekijöiden kuten keveyden, mekaanisten ominaisuuksien, kestävyyden ja alhaisempien kokonaiskustannuksien lisäksi näiden ominaisuuksien nähdään usein myös vähentävän lopputuotteen ympäristövaikutuksia. Komposiitit ovat metalleja paljon kevyempiä, ja voivat siten vähentää ratkaisujen asennus- ja ylläpitokustannuksia perinteisiin materiaaleihin verrattuna, helpottaa käsittelyä sekä pienentää energian kulutusta elinkaaren aikana myös komposiittien luontaisen lämmöneristävyyden ansiosta esimerkiksi rakennusalalla käytettäessä. Lisäksi komposiittien kestävyys, ruostumattomuus ja pitkä elinikä vähentävät energiaintensiivisen ylläpidon tai uusimisen tarvetta. Muun muassa EuCIA tutkii ja kehittää työkaluja, joiden tavoitteena on helpottaa komposiittien tuotantovaiheen ympäristövaikutusten objektiivista arviointia. Vuonna 2019 EuCIA allekirjoitti myös sopimuksen muovijätteen vähentämiseksi Euroopassa, johon myös Exel on järjestön jäsenenä ja sponsorina sitoutunut.

Muun muassa komposiittien keveyden ja energiatehokkuuden ansiosta Exelin tuotteita käytetään myös kestävää kehitystä edistävissä teknologioissa ja ratkaisuissa, kuten tuulivoimassa sekä sähköautoissa. Vuonna 2019 tuulivoima jatkoi kasvuaan Exelin suurimpana asiakastoimialana. Kysyntää alalla lisäävät ilmastonmuutoksen vaikutuksia vähentämään pyrkivät säädökset ja kestävien energianlähteiden suosiminen. Tuulivoimaturbiinien kasvava keskimääräinen koko edellyttää myös pidempiä ja jäykempiä roottorin siipiä. Exelin komposiittiratkaisut tuulivoimaturbiinien valmistajille mahdollistavat kevyemmän muotoilun ja isommat roottorin siivet sekä parantavat energiatehokkuutta pienemmilläkin tuulilla.

Kiinnostuksen bio-pohjaisten materiaalien, hartsien ja kuitujen, kuten pellavakuitujen, käyttöön odotetaan kasvavan. Vuonna 2019 Exel jatkoi aktiivista biomateriaalien testausta tuotannossa ja eri sovelluksissa. Kaupallinen käyttö oli kuitenkin vielä pienimuotoista niiden suhteellisesti korkeammasta kustannuksesta johtuen. Bio-pohjaisia materiaaleja suosivat asiakkaat toimivat usein tietyillä aloilla, joilla biomateriaalien käyttö tuo lopputuotteelle selvää lisäarvoa tai joilla voimassa olevat säätelyvaatimukset kannustavat niiden käyttöön.

Vastuullinen toiminta

Exel Compositesin käyttämä ensisijainen energianlähde on sähköenergia. Tuotannon kuormituksen lisäksi, johon liittyvät valaistus, ilmastointi ja pölynpoisto, lämmityksellä on suuri vaikutus yhtiön kokonaisenergiankäyttöön, sillä sen suurimmat tuotantolaitokset sijaitsevat pohjoisessa. Exelin pitkän aikavälin tavoite on vähentää tuotantoon suhteutettua kokonaisenergiankäyttöään. Yhtiö mittaa aktiivisesti energiankäyttöään ja vähentää kulutustaan operatiivista tehokkuutta parantavien toimien myötä sekä käyttämällä biopolttoaineella tuotettua kaukolämpöä, lämmöntalteenotto- ja ilmanvaihtolaitteita, lämpöpumppuja, LED-valaistusta sekä taajuusmuuttajia. Vuonna 2019 Exel USA esimerkiksi siirtyi liiketunnistimella toimivaan valaistukseen tehdasalueilla ja asensi tehokkaammat ilmakompressorit lämpöhukan ja jätteen estämiseksi.

Suomessa Exel Composites teki vuonna 2019 energiakatselmuksen, jonka energiatehokkuuslaki velvoittaa suurilta yrityksiltä neljän vuoden välein. Lain tavoitteena on vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksia. Energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen energiankulutusprofiili ja tunnistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Siinä missä katselmus vahvisti yleisesti ottaen tehokkaan energian käytön Exelissä, joitain pieniä kehityskohteita otettiin työlistalle. Vuonna 2019 Exel tutki myös mahdollisia keinoja parantaa sähköyhtiön sille tarjoaman energian laatua ja aurinkoenergian mahdollista käyttöä Suomen yksiköissä. Tutkimus ei kuitenkaan johtanut toimenpiteisiin vuonna 2019. Mäntyharjun yksikössä Exel investoi vuonna 2019 varavoimajärjestelmään, joka parantaa sekä energia- että kustannustehokkuutta mahdollisen sähkökatkoksen aikana, jolloin tuotanto muutoin keskeytyisi.

Exelin kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa on hiilidioksidia, jota muodostuu omasta polttoaineiden käytöstä, materiaalien kuljetuksesta ja ulkoistetusta energiantuotannosta. Komposiittien valmistus yleisesti saatavilla olevilla raaka-aineilla merkitsee myös haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (volatile organic compounds, VOC) päästöjä. Exel seuraa ja testaa VOC-päästöjä, kuten styreeniä, ja investoi niiden vähentämiseen ollakseen aina sallittujen rajojen sisällä paikallisen lainsäädännön ja säännösten mukaan. Vuonna 2019 Exel USA:ssa otettiin käyttöön muun muassa aktiivihiilisuodattimia ja Kiinassa asennettiin pölynpoisto- ja VOC-järjestelmä.

Kiinassa Exelin tuotanto uudessa lokaatiossa täyttää modernit ja tiukentuneet standardit kemianteollisuudelle Kiinassa. Itävallassa Exel huomioi ympäristö- ja turvallisuusvaatimukset jo meneillään olevassa uuden tuotantolaitoksen suunnitteluvaiheessa.
Exel Compositesin keskeisin tuotannon tehokkuustavoite on vähentää tuotannosta tulevaa komposiittijätettä, jota muodostuu väistämättä osana normaalia prosessia. Exelillä on jätteenkäsittelysuunnitelma ja yhtiö seuraa ja pyrkii vähentämään tuotetun kokonaisjätteen määrää jatkuvasti. Komposiittijätteen määrä on erittäin riippuvainen tuotemixistä ja siksi hyvin vaihtelevaa. Koska tuotteet tehdään yleensä tilauksesta ja tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa on raaka-aineiden käyttö mahdollisimman tehokasta.

Exel Composites on sitoutunut hyödyntämään komposiittijätteitä ja kierrättämään aina kun se on logistisesti tai teknistaloudellisesti mahdollista. Komposiittien kierrätettävyys on kuitenkin edelleen varsin monitahoinen asia, johon liittyy myös maakohtaisia haasteita. Se mitä ei voi uudelleen käyttää kierrätetään polttamalla siellä missä se on mahdollista. Keski-Euroopassa komposiittijätteenpoltto on toteuttamiskelpoinen vaihtoehto, mutta pohjoisessa se ei tällä hetkellä ole mahdollista. Vuonna 2019 Joensuun tehtaalla uusittiin jätteenkäsittelysopimus, jonka seurauksena toimittajaa vaihdettiin. Tämä on parantanut jätteenkuljetuksen tehokkuutta ja sitä kautta vähentänyt ympäristövaikutuksia. Muu kuin komposiittijäte kierrätetään aina kuin mahdollista. Exel USA:ssa esimerkiksi otettiin käyttöön asetonijätteen kierrätysprosessi jätemäärän vähentämiseksi. Yksiköiden opit jaetaan koko konsernissa, jotta parhaat käytännöt saadaan käyttöön myös muualla.

Vuonna 2019 Exel Composites jatkoi tutkimusta pyrkien löytämään keinoja komposiittien uudelleenkäytölle. Murskattua komposiittia voidaan uudelleen käyttää esimerkiksi sementtituotannon raaka-aineena. Vuonna 2019 Exel myös toteutti yhdessä toisen yrityksen kanssa kannattavuustutkimuksen, jonka tavoitteena oli käyttää murskattua komposiittijätettä kaupallisesti kannattavan tuotteen valmistamisessa. Vaikka tämä nimenomainen projekti ei vienyt pidemmälle, Exel jatkaa tutkimustaan ja osallistuu aktiivisesti projekteihin, jotka kehittävät komposiittijätteen kierrätettävyyttä siellä missä se ei tällä hetkellä ole mahdollista. Yhtiö on myös olemassa olevien komposiittien kierrätysratkaisujen, kuten CompoCyclen, loppukäyttäjä.

Tuotannon mittarit *

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland