Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Vastuullinen työnantaja
Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallintoa ohjaavat yhtiön arvot, liiketoimintaperiaatteet, henkilöstöpolitiikka sekä -strategia. Tällä hetkellä meneillään olevan strategiasyklin henkilöstöhallinnan pääaiheita vuosille 2019–2022 ovat työntekijän oma ja tiimin suoriutuminen, henkilökohtaisen sitoutumisen lisääminen, pysyvyyden lisääminen kilpaillulla osaamismarkkinalla ja houkuttelevan työnantajakuvan lisääminen.

Exel Compositesin tuotantolaitokset sijaitsevat pääosin pienillä paikkakunnilla, joten yhtiöllä on tärkeä yhteiskunnallinen rooli paikallisena työllistäjänä sekä maakuntien elinvoiman tukijana. Exel tekee yhteistyötä muun muassa yliopistojen ja kauppakamarien kanssa lisätäkseen tunnettuuttaan yrityksenä ja houkuttelevana työnantajana sekä tietoisuutta komposiittialasta yleensä. Henkilöstön teknologiaosaaminen on ratkaisevassa asemassa Exelin toiminnassa ja työntekijöiden sitouttaminen ja osaavien työntekijöiden palkkaaminen ovat kriittisiä yhtiölle. Vuonna 2019 Exel jatkoi yhteistyötään yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa Suomessa, Belgiassa, Kiinassa, Italiassa, Isossa-Britanniassa ja Itävallassa. Itävallan Kapfenbergissa vuonna 2019 aloitetun uuden tuotantolaitoksen rakentaminen on tärkeä investointi ja mahdollisuus myös paikalliselle yhteisölle.

Osana vuosittaisia kehityskeskusteluja eli niin kutsuttua Performance Development Review eli PDR-prosessia työntekijät yhdessä esimiehensä kanssa tunnistavat oman osaamisensa kehitysalueita. Tavanomaisten PDR-keskustelujen lisäksi vuonna 2019 prosessia myös kehitettiin ja optimoitiin eri työntekijätasoille huomioiden paikalliset erot. Suomessa esimerkiksi testattiin ja otettiin käyttöön kevyempi versio prosessista tehdastyöntekijöille. Saatujen tulosten perusteella sovellettu versio otettiin käyttöön myös Pohjois-Amerikassa. Kehitystyö jatkuu vuonna 2020.

Henkilökohtaisten, omaa ammattitaitoa kehittävien koulutusten lisäksi, eri toimintojen henkilöstöä koulutettiin konserninlaajuisesti kullekin funktiolle relevanteista aiheista. Vuonna 2019 näitä olivat esimerkiksi erityisesti tutkimus- ja kehitysorganisaatiolle suunnattu koulutus komposiittimateriaalien mekaniikasta, myynnin hallinnan ja asiakaspalvelun työpajat myyntiorganisaatiolle, sekä johtamisen työpajat konsernin johdolle sekä paikalliselle johdolle. Koulutukset ja toimiva perehdytysprosessi uusille työntekijöille ovat tärkeitä elementtejä myös henkilöstön pysyvyyden kannalta. Vuonna 2019 perehdytysprosessin parantamiseen ja henkilöstön pysyvyyteen keskityttiin erityisesti Suomessa, Pohjois-Amerikassa, Belgiassa ja Isossa-Britanniassa.

Vuoden 2019 lopussa käynnistettiin nykyisen konserninlaajuisen intranetin päivitysprojekti modernin alustan tarjoamiseksi konsernin sisäiseen viestintään. Uusi intranet otetaan käyttöön vuonna 2020. Intranet on osa laajempaa brändinkehitysprojektia Exelin tuotemerkin sekä visuaalisen ilmeen uudistamiseksi.

31.12.2019 Exel Compositesin palveluksessa oli yhteensä 648 (675) henkilöä, joista 229 (238) Suomessa ja 419 (437) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikauden aikana oli 660 (647).

Henkilöstöön liittyvät mittarit

Työterveys ja turvallisuus

Turvallisen ympäristön takaaminen Exelin työntekijöille ja naapurustolle on Exel Compositesin ensisijainen prioriteetti kaikissa yksiköissä. Työterveys- ja turvallisuusasiat ovat olennainen osa johtamista ja kaikissa yksiköissä on nimetty turvallisuusorganisaatio, jonka vastuut on määritelty. Exelille on tärkeää, että työterveys- ja turvallisuusasiat hoidetaan ja niitä seurataan sekä kehitetään yhdessä henkilöstön kanssa.

Työterveys- ja turvallisuusasioiden johtaminen perustuu tunnistettuihin riskeihin ja on Exelin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikan, kemikaalipolitiikan sekä ISO 45001 standardin ohjaama. Exel Compositesin työturvallisuustyö keskittyy ennaltaehkäisevään toimintaan ja aktiivisiin riskiarviointeihin sekä sisäisiin ja ulkoisiin arviointeihin.
Konserni seuraa tarkasti mahdollisia päivityksiä erittäin vaarallisten aineiden listauksissa, kuten REACH ja RoHS -ilmoituksissa, pysyäkseen sääntelyiden edellä. Yli puolet henkilöstöstä on työssään päivittäin tekemisissä vaarallisten tai tulenarkojen kemikaalien kanssa. Pääasialliset työterveys- ja turvallisuusriskit liittyvät tulipalon mahdollisuuteen tai allergioiden tai pitkäaikaisesta altistumisesta johtuviin terveysongelmiin.

Työterveyden ja -turvallisuuden näkökulmasta vuonna 2019 erityisfokus oli aiempien vuosien tapaan onnettomuuksien (lost time injury, LTI) vähentäminen. LTI on yksi tärkeimmistä indikaattoreista, joilla Exelin yksiköiden toimintaa seurataan. LTI:t raportoidaan johdolle ja muille yksiköille, jotta opit voidaan ottaa ennaltaehkäisevästi huomioon. Läheltä piti -tilanteiden ja vaarallisten olosuhteiden raportointia käytetään kaikissa yksiköissä onnettomuuksien ennaltaehkäisytyössä. Kaikkia mittareita seurataan ja arvioidaan kuukausittaisessa raportoinnissa ylimmälle johdolle. Sisäiset LTI- tavoitteet asetetaan aina haastaviksi ja onnettomuuksien määrä onkin vähentynyt merkittävästi vuonna 2019 ja vuosi vuodelta. Esimerkiksi Runcornin yksikkö Isossa-Britanniassa juhli vuoden 2019 lopussa yli 365 päivää ilman onnettomuuksia. Yksikössä kerättiin ja analysoitiin tietoja kaikista tapauksista 2014 alkaen ja tulosten perusteella tehtiin useita parannuksia. Esimerkiksi onnettomuuksista kolmannes oli pääasiassa terästynnyreistä saatuja haavoja, joiden määrä saatiin alas hankkimalla murskain, jonka avulla tynnyrit voitiin kokonaan poistaa prosessista.

Mahdollisissa onnettomuustilanteissa välittömät korjaavat ja suojaavat toimet tehdään aina yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa minimoiden ympäristöön tai ihmisiin kohdistuva haitta tai vaara. Tapahtumat ja läheltä piti-tilanteet tutkitaan aina, jotta prosesseja voidaan parantaa ja kouluttaa henkilöstö tunnistamaan ja torjumaan riskitilanteita. Raportti tapahtumista ja tehdyistä korjaavista toimista jaetaan myös muiden konsernin tuotantolaitosten kanssa, jotta vastaavaa ei pääsisi tapahtumaan uudelleen muualla.

Hengitysilman laadun ja VOC -päästöjen monitorointi on  tärkeä työterveyden ja -turvallisuuden osa kaikissa yksiköissä. Exel pitää pitoisuustason alhaisena tehokkaan ilmanvaihdon avulla ja altistusta vähennetään käyttämällä soveltuvaa turvavarustusta kuten hengityssuojaimia. Työntekijöiden terveyttä seurataan myös säännöllisillä terveystarkastuksilla. Muun muassa styreenialtistusta seurataan esimerkiksi säännöllisillä mantelihappotesteillä (virtsatesteillä) ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään mikäli korkeita tai kohonneita tuloksia löytyy. Vuonna 2019 ei ilmennyt kohonneita tuloksia, jotka olisivat vaatineet erityisiä toimenpiteitä.

Turvallisuusasioista viestiminen on tärkeässä roolissa onnettomuuksien ehkäisemisessä Exel Compositesissä. Vuonna 2019 Exel jatkoi säännöllistä turvallisuuskoulutusten tarjontaa koko henkilöstölle ja kaikissa yksiköissä. Koulutuksien kattamia aiheita olivat muun muassa paloharjoitukset, tulipalon sammutus, hengitysilman laadun seuranta, vaarallisten kemikaalien kanssa työskentely, ensiapu, evakuointi ja viestintä onnettomuustilanteessa. Kaikki uudet työntekijät koulutetaan osana perehdytysprosessia. Kaikki työntekijät ja vierailijat saavat turvallisuusohjeet ja asianmukaiset turvallisuusvarusteet asioidessaan tuotantolaitoksissa. Myös alihankkijat perehdytetään turvallisuusasioissa tarpeen mukaan. Työntekijöiden turvavarustus, johon kuuluvat turvakengät, työasuste mukaan lukien kemikaalinkestävät käsineet, kuulo- ja silmäsuojaimet ja tarvittaessa hengityssuojaimet, tarkistetaan ja uusitaan säännöllisesti.

Vuonna 2019 konsernin tuotantolaitoksissa järjestettiin säännöllisiä turvallisuuskartoituksia, päivittäisiä turvallisuuskierroksia, sekä sisäisiä ja ulkopuolisten tekemiä turvatarkastuksia. Kaikki paikalliset työsuojelutoimikunnat jatkoivat työntekijöiden turvallisuuteen, työhyvinvointiin ja ehkäisevään toimintaan liittyvää työtään. Työterveys- ja turvallisuusparannukset olivat edelleen etusijalla ja vuonna 2019 tehtiin erilaisia parannuksia esimerkiksi investoimalla turvallisuutta parantaviin välineisiin, parantamalla tuotannon tilojen siisteyttä ja järjestystä, paremmalla valaistuksella, turvallisuusopasteita lisäämällä, jne.

Turvallisuusmittarit

Monimuotoisuus ja syrjimättömyys

Exel Compositesin arvoissa ja liiketoimintaperiaatteissa todetaan, että kaikkien työpaikalla ja sen ulkopuolella tulee kohdella muita oikeudenmukaisesti, kunnioittavasti ja huomaavaisesti. Yhtiö soveltaa nollatoleranssia syrjintäasioissa. Työntekijöiden edellytetään ilmoittavan mahdolliset syrjintätapaukset tai muut liiketoimintaperiaatteiden rikkomukset esimerkiksi yhtiön verkkosivuilla olevan “Report misconduct” -lomakkeen.
Monimuotoisuutta kannustetaan ja sitä kunnioitetaan niin työpaikalla, kaikissa rekrytointitilanteissa kuin yhtiön hallituksen kokoonpanossakin. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta noudattaa yhtiön monimuotoisuusperiaatteita ehdottaessaan yhtiökokoukselle jäseniä Exel Compositesin hallitukseen ja huomioi jäsenten asiantuntemuksen, osaamisen ja näkemyksen, iän ja sukupuolen lisäksi. Tavoitteena on, että jäseninä on molempia sukupuolia. Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu vuosittain tarkastaa ja ehdottaa tarpeen mukaan muutoksia hallituksen monimuotoisuusperiaatteisiin.


Ihmisoikeudet omassa toiminnassa ja hankintaketjussa

Exel Compositesin arvoissa ja liiketoimintaperiaatteissa todetaan, että yhtiö tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksien turvaamista kaikissa yksiköissään, hankintaketju mukaan lukien, ja noudattaa globaaleja ihmis- ja työoikeussopimuksia. Pakko- tai lapsityövoimaa ei sallita missään muodossa konsernin omassa taikka yhtiön yhteistyökumppaneiden tai konserniin liittyvien kolmansien osapuolien toiminnassa.

Suurin osa Exelin omista tuotantoyksiköistä sijaitsevat maissa, joissa ihmisoikeusrikkomusten riski on yleisesti ottaen arvioitu matalaksi. Kiinassa, jossa yhtiöllä on kaksi tuotantoyksikköä, on lievästi suuremmaksi arvioitua riskiä vähennetty omalla paikallisella hankintaorganisaatiolla ja säännöllisillä johdon vierailuilla ja arvioilla.

Konserni hankkii komponentteja ja materiaaleja tuotantoprosessiinsa useilta eri toimittajilta useista eri maista. Suurin osa yhtiön hankintaketjusta muodostuu isoista, kansainvälisistä valmistajista tai näiden jakelijoista, joilla on usein vakiintuneet prosessit ja korkeat vastuullisuusvaatimukset, ja jotka näin ollen arvioidaan matalariskisiksi ihmisoikeusrikkomusten suhteen. Nämä toimittajat ja valmistajat ovat systemaattisesti myös monen muun asiakkaan auditoimia Exelin ja muiden sidosryhmien lisäksi. Kaikki toimittajat valitaan huolella ja perustuen puolueettomiin seikkoihin kuten laatu, luotettavuus, toimitus ja hinta, eettisten standardien ja vastuullisuuden lisäksi.

Exel Compositesilla on toimittajiaan koskevat eettiset toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct), jotka yhtiö otti käyttöön vuonna 2018. Niiden tavoitteena on vahvistaa toimittajien yhteensopivuus Exelin ihmisoikeus- ja liiketoimintaperiaatevaatimusten kanssa sekä lainsäädännön ja määräysten noudattaminen, kemikaaliturvallisuussäädökset mukaan lukien. Vuonna 2019 eettiset toimintaperiaatteet päivitettiin. Ne on annettu tiedoksi kaikille nykyisille toimittajille sekä alihankkijoille ja ovat kaikkien uusien sopimusten standardiliite. Supplier Code of Conduct on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.
Exel Composites auditoi toimittajiaan pääasiallisesti yritysvierailujen kautta, joissa prosessin alussa täytetty itsearviointilomake vahvistetaan. Auditoitavat aiheet kattavat muun muassa ihmisoikeudet, henkilöstön työterveys ja –turvallisuus ja vaarallisten aineiden seuranta. Auditoitavat toimittajat valitaan ostovolyymin, toimittajan ja sijainnin kriittisyyden mukaan. Mikäli rikkomuksia ilmenee, ryhdytään toimenpiteisiin joko sallimalla toimittajalle aikaa tilanteen korjaamiseksi tai lopettamalla yhteistyö. Vuonna 2019 yhteensä viisi avaintoimittajaa auditoitiin globaalisti ja pienimuotoisia huomioita jäi seurattavien asioiden listalle.

Vuonna 2019 ei raportoitu ihmisoikeusrikkomuksista Exelin omassa toiminnassa taikka yhtiön hankintaketjussa.
 


 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland