Laskentakaavat

Laskentakaavat

 

Oman pääoman tuotto, %

   
tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja – verot x 100  
oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskiarvo)  
     

Sijoitetun pääoman tuotto, %

   
tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100  
taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)    
     

Omavaraisuusaste, %

   
oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä  x 100  
taseen loppusumma - saadut ennakot    
     

Nettovelkaantumisaste, %

   
korolliset nettovelat (=korolliset velat - likvidit varat) x 100  
oma pääoma    
     

Tulos/osake (EPS), euroa

   
tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - verot +/- vähemmistöosuus    
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana    
     

Oma pääoma/osake, euroa

   
oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + poistoero laskennallisella verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä    
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä    
     

Osinko/osake, euroa

   
tilikauden osinko    
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä    
     

Osinko/tulos, %

   
osakekohtainen osinko x 100  
osakekohtainen tulos (laskettu kuten tunnusluvussa tulos/osake)    
     

Efektiivinen osinkotuotto, %

   
osinko/osake x 100 x 100  
osakeantioikaistu keskikurssi tilikauden lopussa     
     

Hinta/voitto (P/E), %

   
osakeantioikaistu keskikurssi tilikauden lopussa x 100  
tulos/osake    
     

Markkina-arvo/oma pääoma (P/B)

   
Osakkeiden kokonaismäärä tilikauden lopussa ilman omia osakkeita x osakekurssi tilikauden lopussa    
oma pääoma ilman vähemmistöosuutta     

 

 

Vaihtoehtoiset tunnusluvut

Exel Composites käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja antaakseen paremman kuvan liiketoiminnan operatiivisesta kehityksestä ja parantaakseen vertailukelpoisuutta raportointikausien välillä:

Oikaistu liikevoitto

Oikaistu liikevoitto johdetaan IFRS-tilinpäätösstandardien mukaan raportoiduista tunnusluvuista lisäämällä tai vähentämällä merkittävät vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät. Näitä ovat muun muassa uudelleenjärjestelykulut, arvonalentumistappiot ja niiden peruutukset, liiketoimintojen suunniteltuun tai toteutuneeseen hankintaan ja myyntiin  liittyvät kulut, aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden myynteihin liittyvät voitot tai tappiot sekä lainsäädäntömuutoksiin tai oikeudenkäynteihin liittyvät kulut.

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland