Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Composites Oyj:n 29.3.2012 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

EXEL COMPOSITES OYJ      PÖRSSITIEDOTE                        29.3.2012 klo 13.45       

EXEL COMPOSITES OYJ:N 29.3.2012 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
 
Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous
- vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksen hallituksen esityksen mukaisesti,
- myönsi vastuuvapauden Exel Compositesin hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011, sekä
- päätti, että tilikaudelta 2011 maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta.
 
Exel Compositesin varsinainen yhtiökokous pidettiin 29.3.2012. Yhtiökokouksen päätökset ovat seuraavat: 
 
Tilinpäätöksen vahvistaminen
 
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2011 tilinpäätöksen.
 
Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2011.
 
Osingonjako
 
Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2011 päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,50 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 3.4.2012 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 12.4.2012.
 
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Kaikki hallituksen jäsenet, Heikki Hiltunen, Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Reima Kerttula ja Heikki Mairinoja valittiin uudelleen hallitukseen.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 34.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä ja hallituksen jäsenelle maksetaan 16.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja toimikuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä. Matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan Yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti. Vuosipalkkiosta 60 prosenttia maksetaan rahana ja 40 prosenttia Exel Composites Oyj:n osakkeina, jotka hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun pörssistä 2.4. – 10.4.2012 välisenä aikana. Puheenjohtajan lukuun hankittavien osakkeiden määrä vastaa 13.600 euroa ja muiden hallituksen jäsenten lukuun hankittavien osakkeiden määrä 6.400 euroa kullekin jäsenelle. Vuosipalkkio kattaa hallituksen koko toimikauden. Mikäli osakkeiden hankintaa ei saada toteutettua määritellyn ajan kuluessa sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti, se osuus osakkeina maksettavasta vuosipalkkiosta, jota ei ole voitu hankkia, voidaan maksaa rahana. Mikäli hallituksen jäsenen jäsenyys päättyy mistä tahansa syystä ennen seuraavaa varsinaista yhtiökokousta, tulee jäsenen palauttaa yhtiölle palkkio tai vastaava rahamäärä, joka on jo suoritettu, mutta jota ei ole vielä ansaittu.
 
Tilintarkastaja
 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young päävastuullisena tilintarkastajana KHT Juha Hilmola valittiin uudelleen yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka. Valtuutuspäätös on nähtävillä kokonaisuudessaan yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com.
 
Nimitystoimikunta
 
Yhtiökokous päätti asettaa nimitystoimikunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä.
 
Toimitusjohtajan katsaus
 
Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön verkkopalvelussa osoitteessa www.exelcomposites.com.
 
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
 
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam.
  
 
Exel Composites Oyj
Hallitus
 
 
TULEVAISUUTTA KOSKEVAT ARVIOT
Tähän tiedotteeseen sisältyvät muut kuin jo toteutuneisiin asioihin liittyvät kannanotot ovat tulevaisuutta koskevia arvioita. Tällaisia arvioita ovat esimerkiksi yleisestä talouskehityksestä ja markkinatilanteesta esitetyt näkemykset. Myös yhtiön kasvua, kehitystä ja kannattavuutta koskevat odotukset ja lausumat sisältävät tulevaisuuteen liittyviä arvioita. Tässä yhteydessä käytetään esimerkiksi sanoja odottaa, arvioida ja ennakoida.
 
Esitetyt arviot ja lausumat perustuvat tämänhetkisiin päätöksiin ja suunnitelmiin sekä tällä hetkellä tiedossa oleviin seikkoihin. Ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä joiden toteutuessa yhtiön tulokset voivat poiketa huomattavasti odotuksista.
 

Muut tuntemattomat tai odottamattomat tekijät tai vääriksi osoittautuvat oletukset voivat aiheuttaa todellisten tulosten huomattavan poikkeamisen tulevaisuudennäkymiin liittyvissä kannanotoissa ja lausumissa esitetyistä tulosodotuksista. Exel Composites ei sitoudu päivittämään tai muuttamaan tulevaisuudennäkymiin liittyviä kannanottoja tai lausumia uuden tiedon, tulevaisuuden tapahtuman tai muun syyn johdosta, paitsi siltä osin kuin sillä on siihen lainmukainen velvollisuus.

 

LISÄTIETOJA:

Toimitusjohtaja Vesa Korpimies, Exel Composites Oyj,
puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exelcomposites.com
Talous- ja hallintojohtaja Ilkka Silvanto, Exel Composites Oyj,
puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exelcomposites.com
 
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com
 
EXEL COMPOSITES LYHYESTI
Exel Composites (www.exelcomposites.com) on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.
Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla Small Cap –ryhmässä.
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland