Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Oyj:n 16.4.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

 

EXEL OYJ    PÖRSSITIEDOTE                 16.4.2009 klo 14.00    

EXEL OYJ:N 16.4.2009 PIDETYN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
 
Exelin varsinainen yhtiökokous
- vahvisti emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen hallituksen esityksen mukaisesti,
- myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008,
- päätti, että tilikaudelta 2008 ei makseta osinkoa, sekä
- muutti yhtiön nimen Exel Composites Oyj:ksi.
 
Exelin varsinainen yhtiökokous pidettiin 16.4.2009. Yhtiökokouksen päätökset ovat seuraavat:
 
 
Tilinpäätöksen vahvistaminen
 
Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2008 tilinpäätöksen.
 
Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2008.
 
Osingonjako
 
Varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.12.2008 päättyneeltä tilikaudelta ei makseta osinkoa.
 
Hallituksen kokoonpano ja palkkiot
 
Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat Peter Hofvenstam, Göran Jönsson, Vesa Kainu ja Heikki Mairinoja. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Reima Kerttula. Reima Kerttula on Suomen kansalainen ja hän toimii Tamfelt Oyj Abp:n toimitusjohtajana. Kari Haavisto ei ollut käytettävissä uudelleenvalintaan.
 
Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 32.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä ja että hallituksen jäsenelle maksetaan 14.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä. Matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan Yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.
 
Tilintarkastaja
 
Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eija Niemi-Nikkola valittiin yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.
 
Muutokset yhtiöjärjestykseen
 
Yhtiökokous päätti muuttaa yhtiöjärjestyksen 1 §:ää koskien Yhtiön toiminimeä ja kotipaikkaa siten, että Yhtiön uusi toiminimi on Exel Composites Oyj suomeksi ja Exel Composites Plc englanniksi. Yhtiökokous päätti muuttaa myös yhtiöjärjestyksen 10 §:ää koskien Kokouskutsua siten, että se vastaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin suosituksia.
 
Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta yhtiön omalla vapaalla pääomalla. Valtuutus on voimassa 16.4.2010 asti.
 
Valtuutus päättää osakeannista sekä optio-oikeuksien, vaihtovelkakirjalainojen ja/tai erityisten oikeuksien antamisesta
 
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 2.400.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta. Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia.
Valtuutus on voimassa 16.4.2010 asti.
 
Nimitysvaliokunta
 
Yhtiökokous päätti asettaa nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Nimitysvaliokuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä.
 
Toimitusjohtajan katsaus
 
Toimitusjohtajan katsaus on nähtävissä yhtiön internetsivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.
 
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset
 
Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam.
 
 
 
Exel Oyj
Hallitus
 
 
LISÄTIETOJA
Vesa Korpimies, toimitusjohtaja, Exel Oyj, puh. 050 590 6754 tai email vesa.korpimies@exel.net
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, Exel Oyj, puh. 050 598 9553 tai email ilkka.silvanto@exel.fi
 
 
JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exelcomposites.com
 
 
EXEL LYHYESTI
Exel Composites on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin. Konserni on maailman johtava komposiittiprofiilien valmistaja ja se keskittyy toiminnassaan kasvaviin, kapeisiin markkinasegmentteihin.
 
Liiketoiminnan perustana on itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja tuotekehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Compositesin toiminnassa.
 
Yhtiön osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n listalla pienten yhtiöiden sarjassa.
 
 
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland