Exel Composites > English > Investor > fi > Pörssitiedotteet > Arkisto

Pörssitiedotteet

Viimeisimmät   2012   2011   2010   2009   2008   2007  

Exel Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

EXEL OYJ PÖRSSITIEDOTE 10.4.2008 klo 14.00

Exel Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Exelin varsinainen yhtiökokous
- vahvisti osingoksi 0,20 euroa osakkeelta tilikaudelta 2007,
- vahvisti vuoden 2007 tilinpäätöksen hallituksen esityksen mukaisesti, sekä
- myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007

Exelin varsinainen yhtiökokous pidettiin 10.4.2008. Yhtiökokouksen päätökset ovat seuraavat:

Tilinpäätöksen vahvistaminen

Varsinainen yhtiökokous hyväksyi emoyhtiön ja konsernin vuoden 2007 tilinpäätöksen.

Lisäksi yhtiökokous myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2007.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Nimitysvaliokunnan ehdotuksen mukaisesti yhtiökokous vahvisti hallituksen jäsenten lukumääräksi viisi. Hallituksen jäseninä jatkavat Kari Haavisto, Peter Hofvenstam ja Vesa Kainu. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Göran Jönsson ja Heikki Mairinoja. Göran Jönsson on Ruotsin kansalainen ja Exelin eroava toimitusjohtaja. Heikki Mairinoja on aiemmin toiminut Oy G.W. Sohlberg Ab:n toimitusjohtajana ja Uponor-konsernin toimitusjohtajana.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen palkkiot pidetään ennallaan ja että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 32.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.500 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä ja että hallituksen jäsenelle maksetaan 14.000 euron vuosipalkkio ja lisäksi 1.000 euron palkkio hallituksen ja valiokuntien kokouksista sekä muista samankaltaisista hallitustehtävistä. Matkakustannukset ja muut hallitustyöskentelystä aiheutuvat kustannukset maksetaan Yhtiön vakiintuneen käytännön ja matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö Ernst & Young päävastuullisena tilintarkastajana KHT Eija Niemi-Nikkola valittiin yhtiön tilintarkastajaksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti.

Valtuutus päättää omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 594.842 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa 10.4.2009 asti.

Valtuutus päättää osakeannista

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 594.842 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 594.842 yhtiön oman osakkeen luovuttamisesta maksua vastaan. Valtuutus on voimassa 10.4.2009 asti.

Ylikurssirahaston alentaminen

Yhtiökokous päätti alentaa yhtiön taseen mukaista ylikurssirahastoa 8.487.699,84 eurolla sekä siirtää alentamismäärä sijoitetun vapaan pääoman rahastoon. Ylikurssirahaston suuruus on alentamisen jälkeen nolla euroa. Ylikurssirahaston alentamisen rekisteröinti edellyttää osakeyhtiölain 14 luvun mukaista velkojiensuojamenettelyä.

Nimitysvaliokunta
Yhtiökokous päätti asettaa yhtiökokouksen nimitysvaliokunnan valmistelemaan hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten nimeämisoikeus on niillä osakkeenomistajilla, joiden osuus yhtiön kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin varsinaista yhtiökokousta edeltävän marraskuun 1. päivänä.

Osinko

Yhtiökokous päätti maksaa osinkoa 31.12.2007 päättyneeltä tilikaudelta 0,20 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkaalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 15.4.2008 on merkittynä Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 22.4.2008.

Hallituksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Peter Hofvenstam.Exel Oyj
Hallitus


Lisätietoja:
Vesa Korpimies, toimitusjohtaja, Exel Oyj, puh. 050 590 6754
Ilkka Silvanto, talous- ja hallintojohtaja, Exel Oyj, puh. 050 598 9553


Jakelu
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.exel.netEXEL LYHYESTI
Exel Oyj on teknologiayhtiö, joka suunnittelee, valmistaa ja markkinoi komposiittisia profiileja ja putkia teollisiin sovelluksiin sekä urheiluvälineisiin. Exelin liiketoiminta muodostuu Exel Compositesista eli Exelin Teollisuus-liiketoiminnasta sekä Exel Sports Brandsista.

Henkilöstön osaaminen ja korkea teknologian taso ovat avainasemassa Exel Oyj:n toiminnassa. Liiketoiminnan ytimen muodostaa itse kehitetty komposiittiteknologia, siihen perustuva tuotteisto ja valittujen markkinasegmenttien hallinta vahvalla laatu- ja tuotemerkki-imagolla. Jatkuva uusien sovelluskohteiden etsiminen ja kehitys yhteistyössä asiakkaiden kanssa mahdollistavat yrityksen kasvun. Exel panostaa valituille kapeille sektoreille sekä kannattavaan kasvuun. Yhtiön osakkeet noteerataan OMX Pohjoismainen Pörssi/Helsinki Pohjoismaisella listalla pienten yhtiöiden sarjassa.

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland