Exel Composites > English > Investor > fi > Konsernihallinnointi > Yhtiökokous > Aiemmat agmt > Yhtiökokous 2013 > Omien osakkeiden hankinta

EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA  

 

Hallitus ehdottaa 27.3.2013 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hal­litus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraa­vin ehdoin: 

Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.  Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita. 

Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista. 

Suunnattu hankkiminen ja osakkeesta maksettava vastike 

Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omien osakkeiden suunnatun hankkimisen edellytyksenä on, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. 

Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti. 

Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus 

Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankin­noissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoit­tamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestel­mää taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.

Muut ehdot ja voimassaolo 

Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.  

Hankkimisvaltuutus on voimassa 30.6.2014 asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 29.3.2012 antaman hankkimisvaltuutuksen.

 

Vantaa, 28. helmikuuta 2013 

EXEL COMPOSITES OYJ

Hallitus

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland