Exel Composites > English > Investor > fi > Konsernihallinnointi > Yhtiökokous > Aiemmat agmt > Yhtiökokous 2012 > Omien osakkeiden hankinta

EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiön 29.3.2012 pidettävälle että varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta seuraa­vin ehdoin:
 
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.  Valtuutus käsittää myös oikeuden ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.
 
Valtuutuksen nojalla hankittavien ja yhtiön pantiksi ottamien omien osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä ei saa ylittää yhtä kymmenesosaa (1/10) yhtiön kaikista osakkeista.
 
Suunnattu hankkiminen ja osakkeesta maksettava vastike
 
Omat osakkeet voidaan hankkia muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Omien osakkeiden suunnatun hankkimisen edellytyksenä on, että siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy.
 
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
 
Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus
 
Osakkeet voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankin­noissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoit­tamiseksi, osana yhtiön kannustinjärjestel­mää taikka yhtiöllä pidettäväksi, muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
 
Muut ehdot ja voimassaolo
 
Hallitus päättää muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
 
Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2011 antaman hankkimisvaltuutuksen.
 
 
Vantaa, 1. maaliskuuta 2012
 
 
EXEL COMPOSITES OYJ
Hallitus
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland