Exel Composites > English > Investor > fi > Konsernihallinnointi > Yhtiökokous > Aiemmat agmt > Yhtiökokous 2011 > Omien osakkeiden hankinta

EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMIS­VALTUUTUKSEKSI

Hallitus ehdottaa Exel Composites Oyj:n 6.4.2011 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hal­litus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (”Hankkimisval­tuutus”) seuraa­vin ehdoin:
 
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella hallituksella on myös oikeus ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.
 
Hankkiminen ja osakkeesta maksettava vastike
 
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin tai b) muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Suunnatussa hankinnassa osakkeet hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julki­sessa kaupankäynnissä. Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
 
Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus
 
Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi vastikkeena mahdollisissa yrityshankin­noissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoit­tamiseksi tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestel­mää taikka yhtiöllä pidettäviksi, muutoin luovutettaviksi tai mitätöitäviksi.
  
Muut ehdot ja voimassaolo
 
Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
 
Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2010 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.
 
 
Vantaa, 2. maaliskuuta 2011
 
 
EXEL COMPOSITES OYJ
 
Hallitus
 
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland