Exel Composites > English > Investor > fi > Konsernihallinnointi > Yhtiökokous > Aiemmat agmt > Yhtiökokous 2010 > Omien osakkeiden hankinta

EHDOTUS HALLITUKSELLE ANNETTAVAKSI YHTIÖN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMIS­VALTUUTUKSEKSI

Hallitus ehdottaa Exel Composites Oyj:n 31.3.2010 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hal­litus valtuutettaisiin päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta (”Hankkimisval­tuutus”) seuraa­vin ehdoin:
 
Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä
 
Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään enintään 600.000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutuksen perusteella hallituksella on lisäksi oikeus ottaa pantiksi yhtiön omia osakkeita.
 
Hankkiminen ja osakkeesta maksettava vastike
 
Omat osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla joko a) kaikille osakkeenomistajille osoitetulla ostotarjouksella yhtäläisin ehdoin ja hal­lituk­sen päättämään samaan hintaan; tai b) muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy. Osakkeet hankitaan osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n järjestämässä julki­sessa kaupankäynnissä.
 
Osakkeet hankitaan ja maksetaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ja Euroclear Finland Oy:n sääntöjen mukaisesti.
 
Osakkeiden pitäminen, mitätöiminen ja luovutus
 
Yhtiölle hankitut omat osakkeet voidaan pitää, mitätöidä hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä tai luovuttaa edelleen.
 
Osakkeita voidaan luovuttaa käytettäessä niitä vastikkeena mahdollisissa yrityshankin­noissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoit­tamiseksi tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestel­mää.
  
Muut ehdot ja voimassaolo
 
Hallitus päättää kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen liittyvistä ehdoista.
 
Hankkimisvaltuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka ja se kumoaa se kumoaa varsinaisen yhtiökokouksen 31.3.2009 antaman valtuutuksen omien osakkeiden hankkimiseen.
 
 
Vantaa, 4. maaliskuuta 2010
 
 
EXEL COMPOSITES OYJ
 
Hallitus
 
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland