Exel Composites > English > Investor > fi > Konsernihallinnointi > Yhtiökokous > Aiemmat agmt > Yhtiökokous 2009 > Osakeantivaltuutus

Osakeantivaltuutus

EHDOTUS HALLITUKSEN VALTUUTTAMISEKSI PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA JA ERITYISTEN OIKEUKSIEN, OPTIO-OIKEUKSIEN JA/TAI VAIHTOVELKAKIRJALAINOJEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa Exel Oyj:n 16.4.2009 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä määriteltyjen erityisten oikeuksien antamisesta (”Osakeantivaltuutus”) seuraavin ehdoin:

Annettavien osakkeiden enimmäismäärä

Hallitus on oikeutettu päättämään enintään 2.400.000 uuden osakkeen antamisesta sekä enintään 600.000 yhtiön hallussa olevan oman osakkeen luovuttamisesta.

Erityiset oikeudet

Valtuutuksen nojalla hallituksella on myös oikeus antaa osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja optio-oikeuksia, vaihtovelkakirjalainoja ja/tai erityisiä oikeuksia, jotka oikeuttavat maksua vastaan saamaan uusia osakkeita tai yhtiön omia osakkeita siten, että osakkeista maksettava hinta maksetaan rahana tai käyttämällä merkitsijällä olevaa saatavaa merkintähinnan kuittaamiseen.

Maksullinen osakeanti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan.

Osakkeenomistajan etuoikeus ja suunnattu anti

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa

  • yhtiön osakkeenomistajille siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita; tai
  • osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen vastikkeena mahdollisissa yrityshankinnoissa tai muissa yhtiön liiketoimintaan kuuluvissa järjestelyissä, investointien rahoitta­miseksi tai osana yhtiön henkilöstön kannustinjärjestelmää.

Merkintä- tai luovutushinnan kirjaaminen

Uusien osakkeiden merkintähinta ja yhtiön omista osakkeista maksettava määrä voidaan merkitä kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon siten kuin hallitus siitä päättää.

Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista osakeanteihin liittyvistä ehdoista.

Osakeantivaltuutus on voimassa 16.4.2010 saakka.

 
Vantaa, 26. helmikuuta 2009

 
Exel Oyj
Hallitus

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland