Ympäristö

Ympäristövastuu

Exel Composites on sitoutunut minimoimaan oman toimintansa ympäristövaikutuksia sekä tuottamaan tuotteita, jotka omalta osaltaan pienentävät asiakkaidensa ympäristöjalanjälkeä. Vastuullisuus on globaali megatrendi, jonka nähdään pitkällä aikavälillä tuovan myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia Exelin kaikilla asiakassegmenteillä ja markkina-alueilla.

Exel Compositesin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka, kemikaalipolitiikka sekä yhtiön liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) ohjaavat yhtiön toimintaa laadun ja ympäristövaikutusten suhteen. Yhtiö toimii paikallisten ympäristölupien alaisuudessa ja noudattaa ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 standardien vaatimuksia. Vuonna 2018 konsernin johto sekä Belgian, Ison-Britannian, Itävallan, Kiinan, Saksan ja Suomen yksiköt uudelleen sertifioitiin ympäristöstandardi ISO 14001/2015 version mukaan. Vuonna 2018 hankittu Erlangerin yksikkö Yhdysvalloissa on sertifioitu ISO 9001/2015 vaatimusten mukaisesti ja valmistautuu ISO 14001 sertifiointiin. Exel Compositesin tavoitteena on, että konsernin kaikki yksiköt ovat sertifioituja.

Exel Composites osallistuu aktiivisesti alan teollisuusyhdistysten toimintaan varmistaakseen viimeisimmän tiedon ympäristöasioissa, ympäristöteknologian uutuuksissa ja sääntelymuutoksissa. Exel on muun muassa EPTA:n (European Pultrusion Technology Association) täysvaltainen jäsen ja yhtiöllä on merkittävä rooli European Composites Industry Associationissa, EuCIA:ssa, joka on yksi alan merkittäviä vastuullisuusvaikuttajia. Hiljattain Exel liittyi myös komposiittivalmistajien yhdistyksen (American Composites Manufacturers Association, ACMA) toimintaan Yhdysvalloissa. Näiden ja muiden alan yhdistysten toimintaan osallistumalla Exel on myös mukana edistämässä komposiitteihin, rakentamiseen ja suunnitteluun liittyviä standardeja.

Exel Compositesin ympäristöriskit ja -vastuuseen liittyvät asiat arvioidaan osana konserninlaajuista laatujärjestelmää, jonka kehittäminen ja täytäntöönpano on konsernin johtoryhmän vastuulla. Ympäristövaikutuksia, energiankulutusta, raaka-aineiden käyttöä ja jätteen määrää seurataan konsernissa kuukausitasolla. Lisäksi niitä arvioidaan tehdastasolla kansallisten viranomaisten tarkastusten ja sertifiointiauditointien myötä. Exel Compositesin riskiarvioinnin mukaan suurimmat ympäristöriskit liittyvät tulipaloihin, päästöihin ja kemikaalivuotoihin veteen tai maaperään. Näitä riskejä pienennetään ennakoivilla turvallisuustoimilla, joihin lukeutuvat esimerkiksi säännöllinen henkilöstön koulutus, turvalaitteet ja –varusteet, sammutusjärjestelmät sekä turvallinen riskikemikaalien säilytys.

Vastuulliset tuotteet

Asiakas on Exel Compositesin liiketoimintaan liittyvien päätösten keskiössä. Sellaisen tuotteen suunnittelu, valmistus ja myynti, joka ei vastaa asiakkaan kanssa sovittuja ominaisuuksia, voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön maineeseen. Exelin tavoitteena on tarjota ylivertainen asiakaskokemus ja asiakastyytyväisyyttä seurataan säännöllisesti asiakaskyselyiden avulla. Yhtiö on sitoutunut toimittamaan asiakkailleen turvallisia ja luotettavia tuotteita, jotka edistävät kestävää kehitystä. Kaikkien tuotteissa käytettävien kemikaalien turvallisuuden varmistaminen on Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeää. Moni yhtiön avainasiakkaista myös edellyttää, että Exel noudattaa asiakkaan omia toimittajia koskevia eettisiä periaatteita ja he auditoivat Exeliä heidän omia laatu- ja turvallisuusvaatimuksiaan vasten.

Exel Compositesin tuotteet ovat yleensä asiakaskohtaisesti räätälöityjä ja kehitetty nimettyyn tarpeeseen läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Optimoidusti määritellyt vaatimukset johtavat myös optimaaliseen raaka-aineiden käyttöön. Tyypillisesti Exelin tuotteet ovat lasi- tai hiilikuiduilla vahvistettuja komposiitteja. Sillä, mitä teknologiaa ja materiaaleja käytetään voidaan merkittävästi parantaa lopputuotteen ympäristöjalanjälkeä, ei pelkästään sen tuotantovaiheessa, mutta myös myöhemmin tuotteen elinkaaren aikana. Komposiitit ovat usein yksi osa lopputuotetta, josta johtuen luotettavan ja koko elinkaaren kattavan arviointimenetelmän kehittäminen pelkästään komposiittituotteille on haastavaa.

Komposiitit voivat korvata perinteisiä rakennusmateriaaleja, kuten terästä, alumiinia ja betonia, tai tuoda niille lisäarvoa kun niitä yhdistetään hybridiratkaisuissa. Komposiitit ovat metalleja paljon kevyempiä, ja voivat siten, perinteisiin materiaaleihin verrattuna, vähentää ratkaisujen asennus- ja ylläpitokustannuksia, helpottaa käsittelyä sekä pienentää energian kulutusta elinkaaren aikana myös komposiittien luontaisen lämmöneristävyyden ansiosta esimerkiksi rakennusalalla käytettäessä. Lisäksi komposiittien kestävyys, ruostumattomuus ja pitkä elinikä vähentävät energiaintensiivisen ylläpidon tai uusimisen tarvetta. Exelin tuotteita käytetään myös kestävää kehitystä edistävissä teknologioissa ja ratkaisuissa, kuten esimerkiksi tuulienergiassa sekä sähköautoissa.

Tuulivoima-asiakastoimiala kasvoi voimakkaimmin vuonna 2018

Tuulivoima on voimakkaasti kasvava toimiala, jossa ilmastonmuutoksen vaikutuksia vähentämään pyrkivät säädökset ja kestävien energianlähteiden suosiminen lisäävät kysyntää. Tuulivoimaturbiinien kasvava keskimääräinen koko edellyttää myös pidempiä ja jäykempiä roottorin siipiä. Exel on monen vuoden ajan tuottanut tuulivoimaturbiinien valmistajille komposiittiratkaisuja, jotka mahdollistavat kevyemmän muotoilun ja isommat roottorin siivet sekä parantavat energiatehokkuutta pienemmilläkin tuulilla. Vuonna 2018 Rakentaminen & Infrastruktuuri-asiakassegmenttiin kuuluva tuulivoima kasvoi liikevaihdoltaan merkittävämmäksi kuin viime vuosien suurin asiakastoimiala, telekommunikaatio.

Ensimmäisiä kokemuksia bio-pohjaisista komposiiteista

Exel Composites on useamman vuoden ajan aktiivisesti testannut biomateriaalien käyttöä tuotannossaan ja kiinnostus luonnonmateriaaleja kohtaan kasvaa. Vuonna 2018 maailman ensimmäinen biomateriaaleista valmistetun kävelysilta otettiin käyttöön Bergen op Zoomin kaupungissa Alankomaissa. Sillan sivupaneeleina käytettiin Exel Compositesin komposiittiprofiileita, joiden valmistuksessa käytettiin bio-hartsilla vahvistettuja pellavakuituja. Kiinnostuksen bio-pohjaisiin komposiitteihin odotetaan kasvavan kokemuksen ja ympäristötietoisuuden myötä sekä niiden laajempaa käyttöä tukevien säädösten tullessa voimaan.

Vastuullinen toiminta

Exel Compositesin käyttämä ensisijainen energianlähde on sähköenergia. Tuotannon kuormituksen lisäksi, lämmityksellä on suuri vaikutus yhtiön kokonaisenergiankäyttöön, sillä sen suurimmat tuotantolaitokset sijaitsevat pohjoisessa. Yhtiö mittaa aktiivisesti energiankäyttöään ja vähentää kulutustaan operatiivista tehokkuutta parantavien toimien myötä sekä käyttämällä lämmöntalteenotto- ja ilmanvaihtolaitteita, lämpöpumppuja, LED-valaistusta sekä taajuusmuuttajia. Exel on myös investoinut biopolttoaineella (pelleteillä) toimivaan lämpölaitokseen Joensuun tehtaalla, joka on yhtiön suurin tuotantolaitos. Myös Mäntyharjun tehdas käyttää biopolttoaineella tuotettua kaukolämpöä. Exelin pitkän aikavälin tavoite on vähentää tuotantoon suhteutettua kokonaisenergiankäyttöänsä.

Exelin kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa on hiilidioksidia, jota muodostuu omasta polttoaineiden käytöstä, materiaalien kuljetuksesta ja ulkoistetusta energiantuotannosta. Lujitemuovituotteiden valmistus yleisesti saatavilla olevilla raaka-aineilla merkitsee myös haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (volatile organic compounds, VOC) päästöjä. Exel seuraa ja testaa VOC-päästöjä, kuten styreeniä, ja investoi niiden vähentämiseen ollakseen aina sallittujen rajojen sisällä paikallisen lainsäädännön ja säännösten mukaan. Vuonna 2018 muun muassa Joensuun tehtaassa suoritettiin mittava päästömittaus ja Saksassa sijaitsevan Voerden tehtaan biosuotimeen uusittiin biomassa.

Mahdollisissa onnettomuustilanteissa välittömät korjaavat ja suojaavat toimet tehdään aina yhteistyössä paikallisten viranomaisten kanssa minimoiden ympäristöön tai ihmisiin kohdistuva haitta tai vaara. Tapahtumat ja läheltä piti tilanteet tutkitaan aina, jotta prosesseja voidaan parantaa ja kouluttaa henkilöstö tunnistamaan ja torjumaan riskitilanteita. Raportti tapahtumista ja tehdyistä korjaavista toimista jaetaan myös muiden konsernin tuotantolaitosten kanssa, jotta vastaavaa ei pääsisi tapahtumaan uudelleen muualla.

Osana normaalia tuotantoprosessia muodostuu väistämättä komposiittijätettä. Koska Exel Compositesin valmistamat tuotteet vastaavat kunkin asiakkaan tarpeita, on komposiittijätteen määrä erittäin riippuvainen tuotemixistä ja siksi hyvin vaihtelevaa. Exelillä on jätteenkäsittelysuunnitelma ja yhtiö seuraa jatkuvasti ja pyrkii vähentämään tuotetun kokonaisjätteen määrää. Yhtiö on sitoutunut hyödyntämään komposiittijätteitä, ja se kierrätetään aina kun se on logistisesti tai teknistaloudellisesti mahdollista. Komposiittien kierrätettävyys on kuitenkin edelleen varsin monitahoinen asia johon liittyy myös maakohtaisia haasteita. Exel osallistuu aktiivisesti komposiittijätteen kierrätettävyyttä kehittäviin projekteihin siellä missä se ei tällä hetkellä ole mahdollista. Yhtiö on myös olemassa olevien komposiittien kierrätysratkaisujen, kuten CompoCyclen, loppukäyttäjä.
 

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland