Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Vastuullinen työnantaja
Henkilöstöhallinto

Henkilöstöhallintaa (HR) ohjaavat yhtiön arvot, liiketoimintaperiaatteet, henkilöstöpolitiikka sekä -strategia. Tällä hetkellä meneillään olevan strategiasyklin globaaleja pääaiheita on neljä: työntekijän oma ja tiimin suoriutuminen, henkilökohtaisen sitoutumisen lisääminen, pysyvyyden lisääminen kilpailulla osaamismarkkinalla ja houkuttelevan työnantajakuvan lisääminen.

Koska suurin osa Exel Compositesin tuotantolaitoksista sijaitsee pienillä paikkakunnilla, on yhtiöllä tärkeä yhteiskunnallinen rooli paikkakuntalaisena työllistäjänä sekä maakuntien elinvoiman tukijana. Vuonna 2018 Exel jatkoi yhteistyötään yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa Suomessa, Belgiassa, Kiinassa, Saksassa ja Itävallassa. Yhteistyön tarkoituksena on ennen kaikkea lisätä tietoisuutta Exelistä yrityksenä ja kiinnostavana työnantajana sekä komposiittialasta yleensä. Henkilöstön teknologiaosaaminen on ratkaisevassa asemassa Exelin toiminnassa ja työntekijöiden sitouttaminen ja osaavien työntekijöiden palkkaaminen ovat kriittisiä yhtiölle.

Vuoden 2018 lopussa Exel Compositesin palveluksessa oli yhteensä 675 (568) henkilöä, joista 238 (230) Suomessa ja 437 (338) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikauden aikana oli 647 (532). Konsernin henkilöstömäärä kasvoi katsauskaudella noin 90:lla DSC:n yrityskaupan johdosta.

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tiedonsiirto

Osana vuosittaisia kehityskeskusteluja eli niin kutsuttua Performance Development Review-prosessia työntekijät yhdessä esimiehensä kanssa tunnistavat oman osaamisensa kehitysalueita. Vuonna 2018 lanseerattiin uusi konserninlaajuinen, komposiittiteknologiaa käsittelevä koulutus erityisesti R&D-organisaation osaamisen kehittämiseksi. Koulutuksessa pyrittiin jakamaan eri puolilla konsernissa jo olemassa oleva kokemus ja tietotaito. Tämä kolmipäiväinen koulutus sai hyvin positiivisen vastaanoton ja vuonna 2019 se toistetaan myös myynti- ja markkinointiorganisaatiolle. Tiedonsiirtoa konsernissa vahvistetaan myös sisäisen urakierron myötä kannustamalla yhtiön työntekijöitä hakemaan muissa yksiköissä avoinna oleviin tehtäviin. Vuoden 2018 aikana kehitettiin myös seuraajasuunnitelmaan liittyvää prosessia, jonka tarkoituksena on tiedon pysyvyyden parantaminen ja saumattoman siirtymän varmistaminen lähteviltä työntekijöiltä heidän seuraajilleen. Prosessi kattaa nyt johdon lisäksi koko konsernin henkilöstön.

Globaalin HR-järjestelmän käyttöönotto

Uuden, globaalin HR-järjestelmän käyttöönoton suunnittelu aloitettiin vuonna 2018. Suomen yksikkö ottaa järjestelmän käyttöön ensimmäisenä vuonna 2019. Järjestelmä tulee kattamaan kaikki tärkeimmät HR prosessit ja ensimmäisessä vaiheessaan käsittää työntekijöiden perustietojen keräämisen, joita tullaan käyttämään kehityskeskusteluihin sekä henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen liittyvien prosessien parantamiseksi.

Työterveys ja turvallisuus

Turvallisen ympäristön takaaminen Exelin työntekijöille ja naapurustolle on Exel Compositesin prioriteetti kaikissa yksiköissä. Työterveys- ja turvallisuusasiat ovat olennainen osa johtamista ja kaikissa yksiköissä on nimetty turvallisuusorganisaatio, jonka vastuut on määritelty. Työterveys- ja turvallisuusasioiden johtaminen perustuu tunnistettuihin riskeihin ja on Exelin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikan, kemikaalipolitiikan sekä OHSAS 18001 standardin ohjaama. Ennaltaehkäisevä työturvallisuustoiminta on tärkeässä roolissa kaikissa yksiköissä. Kaikki onnettomuudet (lost time injury, LTI) tutkitaan ja raportoidaan ylimmälle johdolle. LTI on yksi tärkeimmistä indikaattoreista, joilla Exelin yksiköiden toimintaa seurataan. Kaikki LTI:t raportoidaan myös muille yksiköille, jotta opitut asiat voidaan ottaa ennaltaehkäisevästi huomioon. Läheltä piti-tilanteiden ja vaarallisten olosuhteiden raportointia käytetään kaikissa yksiköissä onnettomuuksien ennaltaehkäisytyössä. Kaikkia mittareita seurataan ja arvioidaan kuukausittaisessa raportoinnissa ylimmälle johdolle.

Konserni seuraa tarkasti mahdollisia päivityksiä erittäin vaarallisten aineiden listauksissa, kuten REACH ja RoHS ilmoituksissa, pysyäkseen sääntelyiden edellä. Yli puolet henkilöstöstä on työssään päivittäin tekemisissä vaarallisten tai tulenarkojen kemikaalien kanssa. Pääasialliset työterveys- ja turvallisuusriskit liittyvät tulipalon mahdollisuuteen tai allergioiden tai pitkäaikaisesta altistumisesta johtuviin terveysongelmiin. Exel Compositesin työturvallisuustyö keskittyy ennaltaehkäisevään toimintaan ja aktiivisiin riskiarviointeihin sekä sisäisiin ja ulkoisiin arviointeihin.

Hengitysilman laadun monitorointi

Vuonna 2018 yhtiö jatkoi hengitysilman laadun monitorointia kaikissa yksiköissä. Exel pitää pitoisuustason alhaisena tehokkaan ilmanvaihdon avulla ja altistusta vähennetään käyttämällä soveltuvaa turvavarustusta kuten hengityssuojaimia. Työntekijöiden terveyttä seurataan myös säännöllisillä terveystarkastuksilla. Muun muassa styreenialtistusta seurataan esimerkiksi säännöllisillä mantelihappotesteillä (virtsatesteillä) ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhdytään mikäli korkeita tai kohonneita tuloksia löytyy. Vuonna 2018 ei ilmennyt kohonneita tuloksia, jotka olisivat vaatineet erityisiä toimenpiteitä.

Työturvallisuus: tapa välittää

Ennakoivat toimenpiteet ja turvallisuusasioista viestiminen ovat tärkeässä roolissa onnettomuuksien ehkäisemisessä Exel Compositesissä. Esimerkiksi Joensuun yksikössä laadittiin uusi "Tuumaa hetki"-turvallisuusvihkonen, joka jaettiin kaikille työntekijöille vuonna 2018 ja Yhdysvalloissa Erlangerin yksikössä otettiin käyttöön niin kutsuttu ”Pysähdy ja korjaa”-toimintapa. Vuonna 2018 Exel jatkoi säännöllistä turvallisuuskoulutusten tarjontaa koko henkilöstölle ja kaikissa yksiköissä. Koulutusta tarjottiin muun muassa tulipalon sammutukseen, ensiapuun, evakuointiin sekä vaarallisten kemikaalien kanssa työskentelyyn liittyen. Paloharjoitukset ovat myös tärkeä turvallisuuskoulutuksen osa. Vuonna 2018 muun muassa Suomessa ja Kiinassa toteutettiin yhteistoimintaharjoitus yhdessä paikallisten pelastuslaitosten kanssa. Kaikki työntekijät ja vierailijat saavat turvallisuusohjeet ja asianmukaiset turvallisuusvarusteet asioidessaan tuotantolaitoksissa. Myös alihankkijat perehdytetään turvallisuusasioissa tarpeen mukaan. Työntekijöiden turvavarustus, johon kuuluvat turvakengät, työasuste mukaan lukien kemikaalinkestävät käsineet, kuulo- ja silmäsuojaimet ja tarvittaessa hengityssuojaimet, tarkistetaan ja uusitaan säännöllisesti.

Vuonna 2018 konsernin tuotantolaitoksissa järjestettiin useita turvallisuuskartoituksia ja sekä sisäisiä että ulkopuolisten tekemiä turvatarkastuksia. Sisäisiä turvakartoituksia tehdään tuotantolaitoksilla säännöllisesti –kerran kuukaudessa tai jopa viikoittain – riskikohtien poistamiseksi ja minimoimiseksi sekä turvallisuushuomioiden käsittelemiseksi. Näiden tarkastusten seurauksena vuonna 2018 tehtiin kaiken kaikkiaan satoja erilaisia parannuksia, esimerkiksi investoimalla turvallisuutta parantaviin välineisiin, parantamalla tuotannon tilojen siisteyttä ja järjestystä, paremmalla valaistuksella, turvallisuusopasteita lisäämällä, jne. Myös paikalliset työsuojelutoimikunnat jatkoivat työntekijöiden turvallisuuteen, työhyvinvointiin ja ehkäisevään toimintaan liittyvää työtään vuonna 2018.

Exel Composites toimii myös yhteistyössä viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa työturvallisuuden parantamiseksi yleisesti. Vuonna 2018 ilmestyi Työturvallisuuskeskuksen julkaisema ”Paremman työn opas”, joka on henkilöstön hyvinvoinnin edistämistä kemianteollisuudessa tavoittelevan projektin lopputulos. Exel osallistui ohjelmaan vuosina 2015-2016, jolloin projektia varten joukolta kemianteollisuuden yrityksiä kerättiin hyviä toimintatapoja ja kokemuksia toteutetuista kehittämishankkeista henkilöstön työtyytyväisyyden ja motivaation parantamiseksi.

Monimuotoisuus ja syrjimättömyys

Exel Compositesin arvoissa ja liiketoimintaperiaatteissa todetaan, että kaikkien työpaikalla ja sen ulkopuolella tulee kohdella muita oikeudenmukaisesti, kunnioittavasti ja huomaavaisesti. Yhtiö soveltaa nolla toleranssia syrjintäasioissa. Työntekijöiden edellytetään ilmoittavan mahdolliset syrjintätapaukset tai muut liiketoimintaperiaatteiden rikkomukset esimerkiksi käyttämällä yhtiön verkkosivuilla olevaa “Report misconduct”-lomaketta.

Monimuotoisuutta kannustetaan ja sitä kunnioitetaan niin työpaikalla, kaikissa rekrytointitilanteissa kuin yhtiön hallituksen kokoonpanossakin. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta noudattaa yhtiön monimuotoisuusperiaatteita ehdottaessaan yhtiökokoukselle jäseniä Exel Compositesin hallitukseen ja huomioi jäsenten asiantuntemuksen, osaamisen ja näkemyksen, iän ja sukupuolen lisäksi. Tavoitteena on, että molemmat sukupuolet ovat edustettuina. Nimitystoimikunnan tehtäviin kuuluu vuosittain tarkastaa ja ehdottaa tarpeen mukaan muutoksia hallituksen monimuotoisuusperiaatteisiin.

Ihmisoikeudet omassa toiminnassa ja hankintaketjussa

Exel Compositesin arvoissa ja liiketoimintaperiaatteissa todetaan, että yhtiö tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksien turvaamista kaikissa yksiköissään, hankintaketju mukaan lukien, ja noudattaa globaaleja ihmis- ja työoikeussopimuksia. Pakko- tai lapsityövoimaa ei sallita missään muodossa konsernin omassa taikka yhtiön yhteistyökumppaneiden tai konserniin liittyvien kolmansien osapuolien toiminnassa.

Suurin osa Exelin omista tuotantoyksiköistä sijaitsevat maissa, joissa ihmisoikeusrikkomusten riski on yleisesti ottaen arvioitu matalaksi. Kiinassa, jossa yhtiöllä on kaksi tuotantoyksikköä, on lievästi suuremmaksi arvioitua riskiä vähennetty omalla paikallisella hankintaorganisaatiolla.

Konserni hankkii komponentteja ja materiaaleja tuotantoprosessiinsa useilta eri toimittajilta useista eri maista. Suurin osa yhtiön hankintaketjusta muodostuu isoista, kansainvälisistä valmistajista tai näiden jakelijoista, joilla on usein vakiintuneet prosessit ja korkeat vastuullisuusvaatimukset, ja jotka näin ollen arvioidaan matalariskisiksi ihmisoikeusrikkomusten suhteen. Kaikki toimittajat valitaan huolella ja perustuen puolueettomiin seikkoihin kuten laatu, luotettavuus, toimitus ja hinta, eettisten standardien ja vastuullisuuden lisäksi. Yhtiö auditoi nykyisiä toimittajiaan pääasiallisesti yritysvierailujen kautta. Auditoitavat toimittajat valitaan ostovolyymin, toimittajan ja sijainnin kriittisyyden mukaan. Mikäli rikkomuksia ilmenee, ryhdytään toimenpiteisiin joko sallimalla toimittajalle aikaa tilanteen korjaamiseksi tai lopettamalla yhteistyö.

Vuonna 2018 ei raportoitu ihmisoikeusrikkomuksista Exelin omassa toiminnassa taikka yhtiön hankintaketjussa.

Toimittajia koskevat eettiset toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct)

Vuonna 2018 Exel Composites otti käyttöön toimittajiaan koskevat eettiset toimintaperiaatteet (Supplier Code of Conduct). Tämä oli osa vuoden aikana käynnistettyä prosessia, jonka tarkoituksena oli vahvistaa toimittajien yhteensopivuus Exelin ihmisoikeus- ja liiketoimintaperiaatevaatimusten kanssa sekä lainsäädännön ja määräysten noudattaminen, kemikaaliturvallisuussäädökset mukaan lukien. Eettiset toimintaperiaatteet annettiin tiedoksi nykyisille toimittajille ja alihankkijoille ja se otettiin myös uusien toimittajien ja palveluntarjoajien kanssa tehtävien sopimusten liitteeksi. Eettiset periaatteet ovat nähtävillä yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.


 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland