Hyvä hallinnointitapa

Hyvä hallinnointitapa

Yritysvastuun hallinnointi ja lakien, sääntöjen sekä määräysten noudattaminen

Exel Composites on sitoutunut korkeisiin vastuullisuuden ja rehellisyyden standardeihin ja noudattaa eettisiä liiketoimintaperiaatteita konsernin arvojen, korruption vastaisen politiikan ja Code of Conductin mukaisesti. Vallan kolmijakoperiaatteen mukaisesti hallitus on Exel Compositesin ylin hallintaelin yritysvastuuasioissa ja vastaa yhtiön hallinnosta sekä ohjaa yhtiön riskienhallintaa riskienhallintapolitiikan avulla.

Hallitus tekee riskiarvioinnin vuosineljänneksittäin osana puolivuosi- ja liiketoimintakatsauksiin sekä tilinpäätöksiin liittyvien asiakirjojen arviointi- ja hyväksymisprosessia. Myös yhtiön julkistamiin tulevaisuudennäkymiin liittyvät riskit arvioidaan. Hallitus vahvistaa olennaiset vastuullisuusaiheet ja tarkistaa sekä allekirjoittaa Exel Compositesin vastuullisuusraportoinnin vuosittain yhtiön vuositilinpäätöksen julkaisun yhteydessä.

Arvojen sisäistä viestintää

Vuonna 2018 paneuduttiin keskusteluun Exel Compositesin arvojen merkityksestä eri foorumeissa konsernin sisällä ja koko konsernin kattavan viestintäkampanjan muodossa. Exelin arvot nykyisellään – asiakaslähtöinen, vastuullisuus ja rehellisyys, One Exel, välittävä sekä innovatiivinen – määriteltiin alun perin vuonna 2015 kaikissa Exelin toimipaikoissa käytyjen sisäisten työpajojen ja keskustelun perusteella.

Sisäinen Code of Conduct-hanke tietoisuuden lisäämiseksi

Yhtiön liiketoimintaperiaatteet päivitettiin ja otettiin käyttöön keväällä 2018. Tähän päivitykseen ja erityisesti “Vastuullisuus ja rehellisyys”- arvoon liittyen käynnistettiin viestinnällinen hanke, jonka tarkoituksena oli lisätä kaikkien Exelin työntekijöiden tietoisuutta ja ymmärrystä Exelin liiketoimintaperiaatteista, korruption vastaisesta politiikasta ja ”Report misconduct”-kanavasta keinona ilmoittaa mahdollisista rikkomuksista. Hankkeen aikana Exelin kaikissa toimipisteissä järjestettiin muun muassa sisäisiä infotilaisuuksia. Näin katettiin kaiken kaikkiaan 96 prosenttia kaikista Exelin työntekijöistä. Code of Conduct sekä anti-korruption vastainen politiikka myös käännettiin valituille pääkielille ja ne otettiin osaksi rekrytointiprosessia koko konsernissa. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki uudet työntekijät aloittavat uudessa roolissaan eettisiin liiketoimintaperiaatteisiin jo perehtyneinä.

Korruption ja lahjonnan torjunta

Kuten yhtiön liiketoimintaperiaatteissa sekä korruption vastaisessa politiikassa todetaan, Exel Composites ei salli toiminnassaan minkäänlaista lahjontaa tai korruptiota. Mahdolliset rikkomukset voisivat vahingoittaa Exelin liiketoimintaa ja mainetta. Exelin yksiköistä lähinnä Kiinassa arvioidaan olevan korruptioon liittyviä riskejä.

Vuonna 2018 ei yhtiön tietoon tullut yhtään korruptiotapausta tai Code of Conduct-rikkomusta. Vuoden aikana ei myöskään ollut käynnissä korruptioon liittyviä oikeudenkäyntejä yhtiötä tai sen työntekijöitä vastaan. Vuonna 2018 vastaanotettiin yksi ilmoitus ”Report misconduct”-kanavan kautta koskien aiempaa Exelin työntekijää Kiinassa. Ilmoitus tutkittiin eikä se johtanut toimenpiteisiin.
 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland