Liiketoimintaperiaatteet

Liiketoimintaperiaatteet

Päivitetty ja hyväksytty hallituksen toimesta 22.3.2018

 

Exel Composites -konsernin hallitus on laatinut liiketoimintaperiaatteet, jotka kuvaavat konsernin vastuita sekä suhtautumista ympäristöön ja eri sidosryhmiin, työntekijät, asiakkaat ja toimittajat mukaan lukien. Liiketoimintaperiaatteita täydentävät yhtiön politiikat, joita päivitetään tarvittaessa lainsäädännössä, parhaissa käytännöissä ja liiketoiminnan tarpeissa tapahtuvien muutoksien mukaisesti. Kaikkien Exel Composites -konserniin kuuluvien yritysten tulee noudattaa näitä liiketoimintaperiaatteita. Paikalliset lait ja määräykset täydentävät näitä periaatteita, jos niissä asetetaan tiukempia sääntöjä. Liiketoimintayksiköiden johtajat ovat vastuussa periaatteiden toimeenpanosta ja noudattamisesta paikallisesti. Kunkin työntekijän odotetaan toimivan rehellisesti ja eettisesti, ja noudattavan näitä liiketoimintaperiaatteita sekä kaikkia konsernin liiketoiminnan harjoittamiseen sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä. Työntekijöitä rohkaistaan myös tekemään ehdotuksia liiketoimintaperiaatteiden parantamiseksi.

 

Exel Composites edellyttää kaikkien sen liikekumppaneiden hyväksyvän ja  toimivan näiden liiketoimintaperiaatteiden mukaisesti. Konserni soveltaa kuvattuja periaatteita nykyisten ja tulevien toimittajien ja palvelutarjoajien arvioinnissa.

 

Lakien ja määräysten noudattaminen

 

Exel Composites -konserni sitoutuu noudattamaan soveltuvaa paikallista ja kansainvälistä lainsäädäntöä ja määräyksiä kaikkialla, missä yhtiöllä on toimintaa. Näihin kuuluvat lait ja määräykset, jotka liittyvät muun muassa yrityksen hallintotapaan, verotukseen, kilpailuun, tuoteturvallisuuteen, immateriaaliomaisuuteen, työntekijöiden oikeuksiin sekä arvopapereihin, kuten sisäpiirikauppoja koskevaa sääntelyä. Tilanteissa, joissa lainsäädäntö ei tarjoa täsmällisiä ohjeita tai on ristiriidassa konsernin eettisten normien kanssa, konserni soveltaa omia, arvoihinsa ja politiikkoihinsa perustuvia normejaan. 

 

Ihmisoikeudet ja työpaikan käytännöt

 

Exel Composites tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksien suojaa, joka on esitetty Yhdistyneiden kansakuntien ihmisoikeuksien yleismaailmallisessa julistuksessa, YK:n liike-elämän ja ihmisoikeuksien perusperiaatteissa, YK:n kestävän kehityksen tavoitteissa sekä OECD:n monikansallisia yrityksiä koskevissa suuntaviivoissa. Exel Composites kunnioittaa jokaisen oikeutta olla joutumatta syrjityksi rodun, kansallisuuden, etnisen alkuperän, iän, uskonnon, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, siviilisäädyn, vammaisuuden tai muun seikan perusteella. Lisäksi konserni tukee yhdistymisvapautta ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden ylläpitämistä sekä kaikkien ihmisten tasa-arvoista kohtelua ja yhtäläisiä mahdollisuuksia. Moninaisuuteen rohkaistaan ja sitä kunnioitetaan työpaikalla sekä kaikissa työhönottopäätöksissä.

 

Exel Composites tukee ja kunnioittaa työtä koskevia oikeuksia, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) keskeiset yleissopimukset mukaan lukien. Kaikkia tulee kohdella asianmukaisesti, kunnioittavasti ja arvostavasti. Exel ei hyväksy työntekijöiltään minkäänlaista häirintää tai kiusaamista.

 

Exel Composites ei salli minkäänlaisen pakko- tai lapsityövoiman käyttöä konsernissa tai sen liikekumppanien taholta. Työntekijöiden vähimmäisikä määritellään paikallisen ja kansainvälisen lainsäädännön mukaisesti.

 

Terveys ja turvallisuus

 

Exel Composites on sitoutunut työturvallisuuteen ja pyrkii asianmukaisilla toimilla ehkäisemään henkilövahinkoja ja ympäristövaurioita. Kaikille työntekijöille tarjotaan edellytykset turvalliseen ja terveelliseen työympäristöön.

 

Terveys- ja työturvallisuusasiat ovat osa vastuullista johtamista. Tavoitteena on ehkäistä onnettomuuksia koulutuksen ja raportoitujen onnettomuuksien sekä niiden syiden selvittämisen kautta. Kaikkien työntekijöiden odotetaan toimivan ja käyttäytyvän vastuullisesti muita ihmisiä ja ympäristöä kohtaan sekä noudattavat kaikkia sovellettavia, terveyttä ja turvallisuutta koskevia määräyksiä. Uhkailua, pelottelua tai väkivaltaa ei hyväksytä. Kaikkien työntekijöiden odotetaan ilmoittavan huomaamistaan vaarallisista työolosuhteista, jotta asianmukaisiin ennaltaehkäiseviin toimiin voidaan ryhtyä. 

 

Työskentelytapamme ja suhteet liikekumppaneihin

 

Konserni edellyttää, että työntekijät yhtiön kaikilla tasoilla toimivat vastuullisesti ja yhtiön etujen mukaisesti. Näin ollen Exel Compositesin työntekijöiden on vältettävä tilanteita, jossa heidän henkilökohtaiset etunsa tai heidän läheistensä, myös perheenjäsenten, edut saattavat olla ristiriidassa Exel Compositesin etujen kanssa. Liikesuhteiden luomisen on perustuttava puolueettomiin kriteereihin. Työntekijät eivät saa tarjota tai antaa nykyisille tai mahdollisille liikekumppaneille, hallituksille, virastoille tai kyseisten organisaatioiden edustajille tai pyytää tai ottaa vastaan kyseisiltä tahoilta lahjoja, maksuja tai palveluita, joiden voidaan kohtuudella olettaa vaikuttavan liiketoimiin ja jotka ylittävät vieraanvaraisuuden tavanomaiset rajat tai jotka voivat muutoin rikkoa joko sovellettavia lakeja tai kohtuullisia ja yleisesti hyväksyttyjä liikekäytäntöjä. Exel Composites ja sen työntekijät eivät anna tai tarjoa lahjuksia tai laittomia maksuja kolmansille osapuolille, kuten julkisille viranomaisille tai liikekumppaneille, saadakseen tai säilyttääkseen liiketoimintaa.

 

Exel Composites ei hyväksy lahjontaa tai korruptiota missään muodossa. Konserni noudattaa lahjonnan ja korruption vastaisia lakeja ja määräyksiä sekä tukee pyrkimyksiä ja kansainvälisiä sopimuksia, joiden tavoitteena on estää lahjontaa, korruptiota, petoksia ja rahanpesua. Lisätietoja asiasta löytyy Exel Composites Oyj:n lahjonnan vastaisesta politiikasta.

 

Kaikki maksutapahtumat on raportoitava yleisesti hyväksyttyjen kirjanpitokäytäntöjen sekä lainsäädännön mukaisesti, ja kaikkien tapahtumien luonne on esitettävä kirjanpidossa oikealla tavalla.

 

Työntekijöiden ja konsernin hallituksen jäsenten on harjoitettava yksityisiä, konsernin ulkopuolella tapahtuvia, taloudellisia toimiaan tavalla, joka ei ole ristiriidassa Exel Composites -konsernin etujen kanssa.

 

Exel Compositesin hallitus odottaa työntekijöiden nostavan esiin epäilykset väärinkäytöksistä ja liiketoimintaperiaatteiden rikkomuksista. Hallitus on myös ottanut käyttöön kanava rikkomusten ilmoittamiselle ja niiden asianmukaisen ja oikeudenmukaisen selvittämisen varmistamiseksi.

 

Ympäristö

 

Ympäristöä koskevia asioita johdetaan sisäisten politiikoiden, tavoitteiden sekä laatu- ja ympäristöjärjestelmien mukaisesti. Lupaehtojen noudattamista seurataan aktiivisesti, ja korjaaviin toimenpiteisiin ryhdytään tarvittaessa. Jatkuva parantaminen sisältää ympäristöä koskevien vuositavoitteiden asettamisen sekä kehityksen seurannan, ja se koskee organisaation jokaista tasoa.

 

Exel Composites pyrkii varmistamaan, että sen tuotteet, palvelut ja tuotanto edistävät kestävää kehitystä ja välttää käyttämästä materiaaleja tai menetelmiä, jotka aiheuttavat ympäristö- ja terveysriskejä, kun sopivia vaihtoehtoja on saatavilla. Konserni ei käytä myrkyllisiä tai syöpää tai perimän muutoksia aiheuttavia kemikaaleja ja seuraa mahdollisia päivityksiä vaarallisten aineiden listauksissa.

 

Exel Composites on sitoutunut vastuulliseen toimintaan ja ottaa ympäristöseikat huomioon tehdessään liiketoimintaa koskevia päätöksiä.

 

Vastuullinen markkinointi

 

Exel Composites on sitoutunut tarjoamaan turvallisia ja luotettavia tuotteita sovittujen laatu- ja turvallisuusmääritysten mukaisesti. Yhtiö antaa aina totuudenmukaista ja täsmällistä tietoa tuotteistaan ja tarjoaa myyntihenkilöstölleen säännöllistä koulutusta tätä tarkoitusta varten.

 

Toimittajiemme eettiset standardit

 

Konserni hankkii komponentteja ja materiaaleja valmistusprosessiaan varten useilta eri toimittajilta useista eri maista. Vaikka standardeissa onkin eroja, Exel Composites edellyttää, että sen toimittajat ja alihankkijat noudattavat samaa korkean eettisyyden tasoa, Exelin liiketoimintaperiaatteita sekä  asianmukaista lainsäädäntöä ja määräyksiä. Tavarantoimittajat valitaan huolellisesti ja puolueettomien kriteerien, kuten laadun, luotettavuuden, toimituskyvyn ja hinnan perusteella, eettisten normien ja kestävää kehitystä koskevien seikkojen lisäksi. Exel Composites auditoi säännöllisesti toimittajiaan, ja jos rikkomuksia esiintyy, ryhdytään toimenpiteisiin joko sallimalla aikaa tilanteen korjaamiseksi tai lopettamalla yhteistyö.

 

Immateriaalioikeudet ja muut aineettomat hyödykkeet

 

Exel Composites kunnioittaa liikesalaisuuksia sekä immateriaalioikeuksia ja osallistuu teknologian ja tietotaidon siirtoon tavalla, joka kunnioittaa näitä oikeuksia. Kaikki Exelin työntekijät ovat vastuussa Exelin aineettomien hyödykkeiden, immateriaaliomaisuuden ja luottamuksellisten tietojen suojaamisesta. Exel Composites turvaa ja puolustaa sekä omia liikesalaisuuksiaan ja immateriaaliomaisuuttaan että toimittajiensa, asiakkaiden tai muiden kumppanien Exel Compositesille uskomia liikesalaisuuksia ja tekijänoikeuksia.

 

Sisäpiirikaupat

 

Exel Compositesin työntekijät tai muut yhtiöön liittyvät henkilöt voivat saada haltuunsa konsernia koskevia tietoja, jotka eivät ole julkisesti saatavilla ja joita voidaan pitää merkittävinä sijoittajalle, joka harkitsee Exel Compositesin osakkeisiin sijoittamista. Sisäpiiritiedon käyttäminen Exelin osakekaupoissa, tai tiedon jakaminen ulkopuolisille, on laitonta ja ehdottomasti kielletty, ja voi johtaa rangaistuksiin.

 

Tietosuoja

 

Exel Composites noudattaa Euroopan unionin yleistä tietosuoja-asetusta sekä muita sovellettavia kansallisia ja kansainvälisiä asetuksia ja kerää henkilötietoja lain edellyttämin tiukoin perustein ja vain määritettyihin laillisiin tarkoituksiin. Yhtiö kunnioittaa kaikkia keräämiään ja/tai käsittelemiään henkilötietoja ja suojaa niitä väärinkäytöksiä vastaan.

 

Poliittinen toiminta ja avustukset

 

Exel Composites ei tue eikä lahjoita poliittisille puolueille tai yksittäisille poliitikoille, eikä rahoita projekteja tai aloitteita, jotka liittyvät politiikkaan, uskontoon tai muihin aatteellisiin organisaatioihin.

 

Liiketoimintaperiaatteiden täytäntöönpano ja rikkomuksista ilmoittaminen

On esimiesten vastuu viestiä ja havainnollistaa tämän dokumentin sisältö oman organisaationsa sisällä. 

Kaikkien Exel Compositesin työntekijöiden tulee noudattaa Exelin liiketoimintaperiaatteita ja niiden muodollinen hyväksyminen on osa uusien työntekijöiden perehdyttämisprosessia. Jokaista työntekijää rohkaistaan myös kertomaan esimiehelleen tai yksikkönsä johtajalle, jos hänellä on jokin huolenaihe tai hän on epävarma siitä, mikä olisi paras toimintatapa jossakin tietyssä tilanteessa.

 

Kaikkien työntekijöiden edellytetään ilmoittavan mahdolliset liiketoimintaperiaatteiden rikkomukset. Tätä tarkoitusta varten Exel Composites tarjoaa ”Report misconduct” - lomakkeen (”Ilmoita rikkomuksista”), joka löytyy yhtiön verkkosivuilta ja joka voidaan täyttää nimettömänä. Exel Compositesin toimitusjohtaja ja talousjohtaja vastaanottavat ilmoitukset. Kaikki ilmoitukset otetaan vakavasti, tutkitaan ja selvitetään oikeuden- ja asianmukaisesti. Hyvässä hengessä ilmoituksen tehnyt henkilö ei kohtaa seuraamuksia Exel Compositesin osalta.

 

Nämä liiketoimintaperiaatteet otetaan käyttöön välittömästi ja sitä valvotaan johdonmukaisesti. Ohjeiston määräysten noudattamatta jättäminen voi johtaa kurinpitotoimiin kuten irtisanomiseen, muihin seuraamuksiin tai oikeudellisiin toimenpiteisiin. 

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland