Laskentakaavat

Laskentakaavat

 

Oman pääoman tuotto, %

 
tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja – verot x 100
oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä (keskiarvo)
   

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 
tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100
taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo)  
   

Omavaraisuusaste, %

 
oma pääoma + vähemmistöosuus + vapaaehtoiset varaukset ja poistoero laskennallisella verovelalla vähennettynä  x 100
taseen loppusumma - saadut ennakot  
   

Nettovelkaantumisaste, %

 
korolliset nettovelat (=korolliset velat - likvidit varat) x 100
oma pääoma  
   

Tulos/osake (EPS), euroa

 
tulos ennen satunnaiseriä, varauksia ja veroja - verot +/- vähemmistöosuus  
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin tilikauden aikana  
   

Oma pääoma/osake, euroa

 
oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset + poistoero laskennallisella verovelalla ja vähemmistöosuudella vähennettynä  
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
   

Osinko/osake, euroa

 
tilikauden osinko  
osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä  
   

Osinko/tulos, %

 
osakekohtainen osinko x 100
osakekohtainen tulos (laskettu kuten tunnusluvussa tulos/osake)  
   

Efektiivinen osinkotuotto, %

 
osinko/osake x 100 x 100
osakeantioikaistu keskikurssi tilikauden lopussa   
   

Hinta/voitto (P/E), %

 
osakeantioikaistu keskikurssi tilikauden lopussa x 100
tulos/osake  
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland