EHDOTUS OSAKKEENOMISTAJIEN NIMITYSTOIMIKUNNAN NIMITTÄMISEKSI

 

Hallitus ehdottaa 22.3.2018 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi asettaa pysyvän osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on jatkossa valmistella hallituksen jäseniä ja hallituspalkkioita koskevat ehdotukset yhtiökokoukselle. Lisäksi hallitus ehdottaa, että yhtiökokous hyväksyy nimitystoimikunnan työjärjestyksen, joka sääntelee toimikunnan nimittämisen ja kokoonpanon sekä määrittelee nimitystoimikunnalle kuuluvat tehtävät. Työjärjestys on saatavilla hallituksen ehdotuksen liitteenä yhtiön Internet-sivuilla osoitteessa www.exelcomposites.com.

Ehdotuksen mukaan nimitystoimikuntaan valitaan vuosittain neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat ja hallituksen puheenjohtaja asiantuntijajäsenenä. Nimeämiseen oikeutetut Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat määräytyvät Euroclear Finland Oy:n pitämään Yhtiön osakasluetteloon kunakin vuonna syyskuun 30. päivänä rekisteröitynä olevien omistustietojen perusteella. Suurimpien osakkeenomistajien määräytymisessä huomioidaan lisäksi sellaiset osakkeet, jotka lasketaan mukaan arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:ssä tarkoitettua osakkeenomistajan omistus- ja ääniosuutta laskettaessa, sekä hallintarekisteröidyt osakkeet, mikäli osakkeenomistaja esittää tätä koskevan pyynnön ja ilmoittaa osakeomistuksensa kirjallisesti Yhtiön hallitukselle viimeistään kunkin vuoden syyskuun 30. päivänä. Pyyntöön on liitettävä riittävä selvitys omistusoikeudesta hallintarekisteröityihin osakkeisiin tai arvopaperimarkkinalain mukaisesta velvollisuudesta omistusten huomioimiseen. Mikäli osakkeenomistaja ei haluaisi käyttää nimeämisoikeuttaan, nimeämisoikeus siirtyisi seuraavaksi suurimmalle omistajalle, jolla muutoin ei olisi nimeämisoikeutta. Toimikunnan jäsenet nimitetään vuosittain ja jäsenten toimikausi päättyy, kun toimikuntaan on nimitetty uudet jäsenet.


Vantaa, 15. helmikuuta 2018

 

EXEL COMPOSITES OYJ
Hallitus

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland