Sisäinen valvonta, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus

Sisäinen valvonta

Exel Compositesin sisäinen valvonta pohjautuu COSO-viitekehykseen. Exel Composites on määritellyt sisäisen valvonnan osana prosessia, johon vaikuttavat hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja henkilökunta kaikilla konsernin tasoilla tavoitteena tuottaa perusteltua tietoa tavoitteiden saavuttamisesta.
 
Exel Compositesin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että Exelin liiketoiminnot ovat vaikuttavia, tehokkaita ja strategianmukaisia, varmistaa keskittyminen keskeisimpiin liiketoimintariskeihin ja seikkoihin, edistää eettisiä arvoja, hyvää hallinnointikäytäntöä ja riskienhallintaa, varmistaa lakien, säännösten ja sisäisten toimintatapojen noudattaminen sekä varmistaa luotettava, seikkaperäinen ja oikea-aikainen taloudellinen raportointi.
 
Exel Compositesin sisäinen valvontakehys muodostuu hallituksen määrittelemästä sisäisestä valvonnasta, riskienhallinnasta ja hallintakäytännöstä, joiden toimeenpanoa ja soveltamista johto valvoo. Konsernin controller-toiminto valvoo toimintojen vaikuttavuutta ja tehokkuutta ja taloudellisen raportoinnin ja johdon raportoinnin luotettavuutta. Riskienhallinnassa tunnistetaan, arvioidaan ja pienennetään riskejä, jotka ovat uhka Exelin tavoitteiden saavuttamiselle. Sisäisen valvonnan periaatteiden tarkoituksena on varmistaa yhteensopivuus soveltuvien lakien, säädösten, sisäisten toimintaohjeiden sekä eettisten arvojen kanssa. Tehokas valvonta kaikilla organisaatiotasoilla muodostuu kaikille avainliiketoiminnoille erikseen määritellyistä valvontatoiminnoista. Yhteiset eettiset arvot ja vahva, koko henkilöstön sisäisen valvonnan kulttuuri muodostavat Exel Compositesin sisäisen valvonnan perustan.
 
Ylin vastuu yhtiön sisäisen valvonnan järjestämisestä koskien yhtiön kirjanpitoa ja taloutta on hallituksella. Toimitusjohtaja on vastuussa siitä, että yhtiön kirjanpito vastaa lain määräyksiä ja että talousasiat on järjestetty luotettavalla tavalla.
 
Exel Compositesin sisäinen valvonta sekä sen roolit ja vastuut on määritelty hallituksen hyväksymissä sisäisen valvonnan periaatteissa.
 

Lisätietoja taloudellisen raportoinnin sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta on esitetty Selvityksessä hallinto- ja ohjausjärjestelmästä.

Riskienhallinta 

Exel Composites Oyj:ssä riskienhallinta on integroitu yhtiön päivittäiseen päätöksentekoon ja toimintojen jatkuvaan seuraamiseen sekäo liiketoiminta- ja puolivuotiskatsausten ja tilinpäätösten valmisteluun.

Hallitus ohjaa yhtiön riskienhallintaa riskienhallintapolitiikan avulla. Lisäksi hallitus tekee riskiarvioinnin liiketoiminta- ja puolivuotiskatsauksiin ja tilinpäätöksiin liittyvien asiakirjojen arviointi- ja hyväksymisprosessia. Myös yhtiön julkistamiin tulevaisuudennäkymiin liittyvät riskit arvioidaan.

Operatiivisten riskien hallinta ja seuranta ovat operatiivisen johdon keskeisiä tehtäviä. Riskejä arvioidaan kaikkien liiketoimintaa koskevien päätösten yhteydessä. Tämän lisäksi toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet seuraavat kuukausittain liiketoiminnan kehitystä sekä lyhyen ja pitkän aikavälin riskejä liiketoimintayksiköiden johtajien ja controllereiden esityksiin pohjautuen.

Exel Compositesin riskit voidaan jakaa strategisiin, operatiivisiin, taloudellisiin ja suuronnettomuuksiin liittyviin riskeihin.

Mitä tulee strategisiin riskeihin, yhtiö saa merkittävän osan liikevaihdostaan tietyiltä avainasiakkailta ja markkinasegmenteiltä. Siinä missä yhtiön tuotantokapasiteetti ja kustannusrakenne ovat suunnitellut kasvaville liiketoimintavolyymeille, näiden avainasiakkuuksien tai markkinasegmenttien negatiivinen kehitys saattaisi johtaa Exelin kannattavuuden heikkenemiseen. Pienennämme tätä riskiä läheisellä yhteistyöllä avainasiakkaidemme kanssa. Seuraamme ja ennustamme päämarkkinoidemme ja samalla liiketoimintavolyymiemme kehitystä pystyäksemme mukauttamaan liiketoimintamme ja kustannusrakenteemme ennusteiden mukaisiksi. Lisäksi kehitämme jatkuvasti uusia tuotteita ja sovelluksia rajoittaaksemme riippuvuuttamme yksittäisistä asiakkaista tai markkinasegmenteistä.

Strategisiin riskeihin liittyvät myös yritysostot, missä hyötyjen ja synergioiden toteutunut taso saattaa erota suunnitellusta. Lisäksi alhaisen kysynnän jatkuminen Australian markkinoilla saattaa vaikuttaa negatiivisesti yhtiön kannattavuuteen.

Merkittävimmät operatiiviset riskit liittyvät tuotekehitykseen ja myyntiin sekä tuotantoon. Exel Compositesin tuotevalikoima on hyvin laaja ja usein asiakaskohtaisesti räätälöity, mikä lisää tuotekehityksen ja tuotannon kompleksisuutta. Sellaisen tuotteen suunnittelu,valmistus ja myynti, joka ei vastaa asiakkaan kanssa sovittuja ominaisuuksia, saattaisi johtaa merkittäviin tappioihin ja vahingonkorvauksiin. Lisäksi ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuus, itsekehitetyn teknologian suojaaminen, petokset, keskeisten raaka-aineiden saatavuus ja hinnoittelu sekä pitkäaikaisesta kemikaalialtistuksesta johtuvat terveysongelmat kuuluvat merkittäviin operatiivisiin riskeihin. Huolellisesti laaditut sopimukset, asianmukaiset liiketoimintaprosessit ja työnohjaus ovat keskeisessä roolissa operatiivisten riskien ja vahinkojen ennaltaehkäisyssä.

Rahoitusriskit koostuvat valuutta-, korko-, likviditeetti- ja jälleenrahoitusriskeistä sekä luotto- ja vastapuoliriskeistä. Valuutta- ja korkoriskejä hallinnoidaan pääasiassa erilaisilla suojausinstrumenteilla. Konsernin myyntisaamisia turvataan luottovakuutuksella.

Suuronnettomuuksien kuten tulipalon tai kemikaalivuodon aiheuttamilta omaisuusvahingoilta ja liiketoiminnan keskeytyksiltä suojaudutaan pääasiallisesti vakuutuksin. Tämän tyyppisiä riskejä myös kartoitetaan säännöllisesti kolmansien osapuolten toimesta, jotka tekevät toimenpide-ehdotuksia riskien toteutumistodennäköisyyden pienentämiseksi. 

Sisäinen tarkastus

Konsernin tehokkaasti toimivan taloudellisen valvonnan ja perustetun controller-toiminnon vuoksi ei yhtiöllä ole erillistä sisäistä tarkastustoimintoa. Hallitus tai toimitusjohtaja voi määrätä Exel Compositesin controller-toiminnon tai ulkopuolisen toimittajan suorittamaan sisäisen tarkastuksen tehtäviä tarvittaessa.
Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland