Kannustinjärjestelmät

Koko Exel Compositesin henkilöstö on tulospalkkauksen piirissä. Toimihenkilöillä on kuukausipalkka sekä vuosibonus, joka on sidottu vuosittain sovittujen tavoitteiden saavuttamiseen painottaen kasvua ja kannattavuutta. Työntekijät ovat myös tulospalkkion piirissä. Heille palkkio maksetaan tilikausittain pääosin työn tuottavuuden perusteella. 

Konsernilla on yhtiön toimitusjohtajalle, johtoryhmälle ja valituille avainhenkilöille suunnattuja pitkäaikaisia kannustusohjelmia. Järjestelmien tavoitteena on johdon ja osakkeenomistajien intressien yhdenmukaistaminen ja siten omistaja-arvon kasvattaminen pitkällä aikavälillä, johdon sitouttaminen yhtiön strategisten tavoitteiden saavuttamiseen sekä yhtiön arvokkaimpien avainresurssien sitouttaminen yhtiöön.

Yhtiöllä on kolme rahamääräistä ja yksi osakepohjainen pitkäaikaista kannustinohjelmaa:

Rahamääräiset kannustinohjelmat

Vuoden 2014 järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu noin 20:lle johtoon kuuluvalle henkilölle ansaintajaksolla 2014 − 2016. Konsernin toimitusjohtaja jajohtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2014 järjestelmän piiriin. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2017 ja sen enimmäismäärä on miljoona euroa.

Vuoden 2015 järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu noin 25:lle johtoon kuuluvalle henkilölle ansaintajaksolla 2015 − 2017. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2015 järjestelmän piiriin. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2018 ja sen enimmäismäärä on 1,5 miljoonaa euroa.

Vuoden 2016 järjestelmä perustuu pitkäaikaiseen rahamääräiseen kannustusohjelmaan, ja se on suunnattu noin 20:lle johtoon kuuluvalle henkilölle ansaintajaksolla 2016 − 2018. Konsernin toimitusjohtaja ja johtoryhmän jäsenet kuuluvat vuoden 2016 järjestelmän piiriin. Järjestelmän mahdollinen rahamääräinen palkkio perustuu konsernin kumulatiiviseen taloudelliseen tulokseen (Economic Profit) ja yhtiön osakkeen kokonaistuottoon (Total Shareholder Return, TSR). Mahdollinen palkkio maksetaan vuonna 2019 ja sen enimmäismäärä on miljoona euroa.

Ollakseen oikeutettu yllä kuvattujen vuosien 2014, 2015 ja 2016 ohjelmien palkkioon osallistujan tulee olla konsernin palveluksessa eikä olla irtisanoutunut palkkion maksamisen hetkellä muun kuin eläkkeelle siirtymisen vuoksi tai mikäli hallitus ei toisin päätä.

Ohjelmien kustannukset kirjataan liiketoiminnan kuluihin vaikutusaikanaan.

Osakepohjainen kannustinohjelma

Uusi osakepohjainen pitkän aikavälin kannustinjärjestelmä otettiin käyttöön toukokuussa 2017 Exel Composites Oyj:n ylimmälle johdolle.

Järjestelmä koostuu vuosittain alkavista yksittäisistä suoriteperusteisista osakepalkkio-ohjelmista, joista kukin koostuu kolmivuotisesta suoritusjaksosta sekä osakepalkkion maksamista seuraavasta yhden vuoden pituisesta rajoitusjaksosta. Yhtiön hallitus päättää erikseen kunkin yksittäisen ohjelman alkamisesta, suoritustavoitteista, ohjelmaan osallistumaan oikeutetuista henkilöistä sekä ansaintamahdollisuudesta.

Ensimmäinen ohjelma

Ensimmäinen järjestelmän puitteissa toteutettava yksittäinen ohjelma alkaa vuoden 2017 alusta. Siihen sovellettavat suoritustavoitteet ovat liikevoitto (EBIT) sekä Exel Composites Oyj:n osakkeen absoluuttinen kokonaistuoton kehitys (TSR). Sen perusteella mahdollisesti suoritettavat palkkiot maksetaan keväällä 2020 edellyttäen, että hallituksen asettamat suoritustavoitteet saavutetaan. Mahdollinen palkkio maksetaan Exel Composites Oyj:n listattuina osakkeina.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt 14 yhtiön ylimpään johtoon kuuluvaa henkilöä oikeutetuiksi osallistumaan ensimmäiseen ohjelmaan. Hallitus voi valita tähän ohjelmaan lisää osallistujia ohjelman jäljempänä mainitun enimmäismäärän puitteissa.
Jos vuoden 2017 alusta alkavalle ensimmäiselle ohjelmalle asetetut suoritustavoitteet saavutetaan kokonaisuudessaan, kyseisen yksittäisen ohjelman nojalla maksettavien osakepalkkioiden määrä on yhteensä enintään 153 700 osaketta. Yllä mainitun perusteella määräytyvä ohjelman kokonaisarvo, arvioituna tätä tiedotetta edeltävän kaupankäyntipäivän keskikurssin perusteella, on noin 0,8 miljoonaa euroa.

Muita ehtoja

Mikäli avainhenkilö irtisanoutuu yhtiön palveluksesta ennen palkkion maksamista, hänelle ei makseta palkkiota ohjelman nojalla. Jos avainhenkilö irtisanoutuu osakepalkkion maksamisen jälkeen mutta ennen rajoitusjakson päättymistä, hän menettää osakepalkkion vastikkeetta.

Järjestelmään perustuvaa yksittäisen osallistujan ansaintamahdollisuutta on rajoitettu. Osallistujalle yksittäisen kolmivuotisen ohjelman perusteella maksettavan palkkion arvo ei voi ylittää 200 prosenttia henkilön bruttomääräisestä kiinteästä vuosipalkasta.

Yhtiö soveltaa konsernin johtoryhmän jäseniin osakeomistusta koskevaa suositusta, jonka mukaan kunkin järjestelmään osallistuvan johtoryhmän jäsenen edellytetään kerryttävän sekä sen saavuttamisen jälkeen ylläpitävän osakeomistusta, joka arvoltaan vastaa vähintään henkilön bruttomääräisen kiinteän vuosipalkan määrää. Omistussuosituksen perusteella johtoryhmän kunkin jäsenen odotetaan käyttävän vähintään puolet osakepalkkio-ohjelman nojalla saamistaan netto-osakkeista osakeomistuksensa kerryttämiseen kunnes hänen omistuksensa täyttää yllä mainitun omistussuosituksen.

Hallitus arvioi, että osakepohjaisen kannustinjärjestelmän yhteydessä ei anneta uusia osakkeita eikä kannustinjärjestelmällä siten ole laimentavaa vaikutusta yhtiön rekisteröityyn osakemäärään.

 

Päivitetty 8.5.2017

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland