Exel Composites > English > Investor > fi > Exel sijoituskohteena > Vastuullisuus > Ympäristö

Ympäristövastuu

Exel Compositesissa ympäristöasiat ovat tärkeitä. Yhtiö on sitoutunut minimoimaan oman toimintansa ympäristövaikutuksia sekä tuottamaan tuotteita, jotka omalta osaltaan pienentävät asiakkaidensa ympäristöjalanjälkeä. Vastuullisuus on globaali megatrendi, jonka nähdään pitkällä aikavälillä tuovan uusia liiketoimintamahdollisuuksia Exelin kaikilla asiakassegmenteillä ja markkina-alueilla.
Exel Compositesin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikka [1], kemikaalipolitiikka sekä yhtiön liiketoimintaperiaatteet (Code of Conduct) ohjaavat yhtiön toimintaa laadun ja ympäristövaikutusten suhteen. Yhtiö toimii paikallisten ympäristölupien alaisuudessa ja noudattaa ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaattien vaatimuksia. Konsernin johto sekä Belgian, Ison-Britannian, Itävallan, Kiinan (lukuun ottamatta huhtikuussa hankittu Nanjing Jianhui), Saksan ja Suomen yksiköille on myönnetty ISO 14001 –ympäristösertifikaatti. Pitkän tähtäimen tavoitteenamme on, että konsernin kaikki yksiköt sertifioidaan. Exel Compositesilla on merkittävä rooli erilaisissa teollisuusyhdistyksissä kuten European Composites Industry Associationissa, EuCIA:ssa. Näin varmistetaan, että yhtiöllä on viimeisin tieto ympäristöasioissa, ympäristöteknologian uutuuksista ja sääntelymuutoksista.

Exel Compositesin ympäristöriskit arvioidaan osana konserninlaajuista laatujärjestelmää. Lisäksi niitä arvioidaan tehdastasolla kansallisten viranomaisten tarkastusten ja sertifiointiauditointien myötä. Exel Compositesin riskiarvioinnin mukaan suurimmat ympäristöriskit liittyvät tulipaloihin, päästöihin ja kemikaalivuotoihin veteen tai maaperään. Näitä riskejä pienennetään ennakoivilla turvallisuustoimilla, joihin lukeutuu esimerkiksi säännöllinen henkilöstön koulutus, turvalaitteet ja –varusteet, sammutusjärjestelmät sekä turvallinen riskikemikaalien säilytys.

Vastuulliset tuotteet

Asiakas on Exel Compositesin liiketoimintaan liittyvien päätösten keskiössä. Sellaisen tuotteen suunnittelu, valmistus ja myynti, joka ei vastaa asiakkaan kanssa sovittuja ominaisuuksia, voi vaikuttaa negatiivisesti yhtiön maineeseen. Exel on sitoutunut toimittamaan asiakkailleen turvallisia ja luotettavia tuotteita, jotka edistävät kestävää kehitystä ja auttavat parantamaan lopputuotteen ympäristöjalanjälkeä. Kaikkien tuotteissa käytettävien kemikaalien turvallisuuden varmistaminen on Exel Compositesille ensiarvoisen tärkeää. Moni yhtiön avainasiakkaista myös edellyttää, että Exel noudattaa asiakkaan omia vastuullisen alihankintaketjun periaatteita ja auditoivat Exeliä heidän omia laatu- ja turvallisuusvaatimuksiaan vasten.

Exel Compositesin tuotteet ovat yleensä asiakaskohtaisesti räätälöityjä ja kehitetty nimettyyn tarpeeseen läheisessä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Optimoidusti määritellyt vaatimukset johtavat myös optimaaliseen raaka-aineiden käyttöön. Tyypillisesti Exelin tuotteet ovat lasi- tai hiilikuiduilla vahvistettuja komposiitteja, mutta myös luonnonkuituja käytetään enenevässä määrin. Sillä, mitä teknologiaa ja materiaaleja käytetään voidaan merkittävästi parantaa lopputuotteen ympäristöjalanjälkeä, ei pelkästään sen tuotantovaiheessa, mutta myös myöhemmin tuotteen elinkaaren aikana.

Komposiitit voivat korvata perinteisiä rakennusmateriaaleja, kuten terästä, alumiinia ja betonia, tai tuoda niille lisäarvoa kun niitä yhdistetään hybridiratkaisuissa. Komposiitit ovat metalleja paljon kevyempiä, ja voivat siten vähentää ratkaisujen asennus- ja ylläpitokustannuksia, helpottaa käsittelyä sekä pienentää energian kulutusta elinkaaren aikana verrattuna perinteisiin materiaaleihin. Lisäksi komposiittien kestävyys, ruostumattomuus ja pitkä elinikä vähentävät energiaintensiivisen ylläpidon tai uusimisen tarvetta. Exelin tuotteita käytetään myös kestävää kehitystä edistävissä teknologioissa ja ratkaisuissa, kuten esimerkiksi tuulienergiassa sekä sähköautoissa.

Luotettavan ja koko elinkaaren kattavan arviointimenetelmän kehittäminen komposiittituotteille on haastavaa, sillä komposiitit ovat usein yksi osa lopputuotetta. Vuonna 2017 Exel Composites osallistui aktiivisesti EuCIA:n projektiin, jonka tavoitteena on komposiittituotteiden tuotantovaiheen eli ’cradle to gate’ ympäristövaikutusten laskemista helpottavan työkalun kehittäminen. ”EcoCalculator”:in ensimmäinen versio lanseerattiin vuonna 2017 ja sen kehitys jatkuu edelleen vuonna 2018.

Vastuullinen toiminta

Yhtiö mittaa aktiivisesti energiankäyttöään ja vähentää kulutustaan operatiivista tehokkuutta parantavien toimien myötä sekä käyttämällä lämmöntalteenotto- ja ilmanvaihtolaitteita, lämpöpumppuja, LED-valaistusta sekä taajuusmuuttajia. Exel Composites on myös investoinut biopolttoaineella (pelleteillä) toimivaan kunnalliseen lämpölaitokseen Joensuun tehtaalla, joka on yhtiön suurin tuotantolaitos. Vuonna 2017 energiankäyttö yhteensä laski 3,1 prosentilla ja oli 18,7 mWh (19,3). Yhtiön energiankäyttö suhteessa tuotantoon laski 15,0 prosenttia [2]. Yhtiön suurimmat tuotantolaitokset sijaitsevat pohjoisessa, josta johtuen lämmityksellä on suuri vaikutus yhtiön kokonaisenergiankäyttöön. Exelin pitkän aikavälin tavoite on vähentää kokonaisenergiankäyttöönsä.

Exelin kasvihuonekaasupäästöistä suurin osa on hiilidioksidia, jota muodostuu omasta polttoaineiden käytöstä, materiaalien kuljetuksesta ja ulkoistetusta energiantuotannosta. Kuituvahvisteisten muovien valmistus merkitsee myös haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (volatile organic compounds, VOC) päästöjä. Exel seuraa ja testaa VOC-päästöjä, kuten styreeniä, ja investoi niiden vähentämiseen. Yhtiön Saksan tehtaalle Voerdeen on asennettu biosuodatin ja vuonna 2016 yhtiö investoi pilot-mittakaavaiseen poistokaasujen biokäsittelylaitteistoon Oudenaarden tehtaalla Belgiassa.

Tietty määrä komposiittijätettä muodostuu väistämättä osana normaalia tuotantoprosessia. Exel Compositesin tuottamat tuotteet vastaavat suoraan asiakkaan tarpeita ja näin ollen komposiittijätteen määrä on erittäin riippuvainen tuotemixistä ja on siksi hyvin vaihtelevaa. Exelillä on jätteenkäsittelysuunnitelma ja yhtiö seuraa jatkuvasti tuotetun kokonaisjätteen määrää. Yhtiö on sitoutunut hyödyntämään komposiittijätteitä, ja se kierrätetään aina kun se on logistisesti mahdollista. Vuonna 2017 64,2 prosenttia kaikesta jätteestä kierrätettiin tai uudelleen käytettiin energiana. Exel osallistuu aktiivisesti komposiittijätteen hyödyntämisprojekteihin ja on olemassa olevien komposiittien kierrätysratkaisujen, kuten CompoCyclen, loppukäyttäjä. Vuonna 2017 komposiittijätteen määrä yhteensä suhteutettuna tuotantoon oli 26,8 prosenttia vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna [3].

Tuotannon mittarit*

* Luvut pitävät sisällään tuotantoyksiköt, jotka ovat toimineet osana Exel-Composites – konsernia koko vuoden 2017, eli pois lukien huhtikuussa 2017 hankittu Nanjing Jianhui sekä Australian yksikkö, jonka toimintaa supistettiin merkittävästi ja tuotanto lopetettiin vuoden 2017 lopussa.

 

Viittaus Nasdaqin ESG-ohjeen mittareihin:

[1] Nasdaq E9 – Environmental policy
[2] Nasdaq E3 – Direct & Indirect Energy Consumption
[3] Nasdaq E8 – Waste Management

 

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland