Exel Composites > English > Investor > fi > Exel sijoituskohteena > Vastuullisuus > Sosiaalinen vastuu

Sosiaalinen vastuu

Vastuullinen työnantaja
Henkilöstöhallinto

Korkea teknologia ja materiaaliosaaminen ovat ratkaisevassa asemassa Exel Compositesin toiminnassa. Osaavien työntekijöiden palkkaaminen, asianmukaisen osaamisen kehittäminen, tiedon säilyttäminen yhtiössä ja siirtäminen työntekijältä toiselle ovatkin siksi kriittisiä yhtiölle. Henkilöstöhallintaa (HR) ohjaavat yhtiön arvot, liiketoimintaperiaatteet, henkilöstöpolitiikka sekä -strategia. Tällä hetkellä meneillään olevan strategiasyklin globaaleja pääaiheita on neljä: työntekijän oma ja tiimin suoriutuminen, henkilökohtaisen sitoutumisen lisääminen, pysyvyyden lisääminen kilpailulla osaamismarkkinalla ja houkuttelevan työnantajakuvan lisääminen.

Vuoden 2017 lopussa Exel Compositesin palveluksessa oli yhteensä 568 (455) henkilöä, joista 230 (206) Suomessa ja 338 (249) ulkomailla. Keskimääräinen henkilöstömäärä tilikauden aikana oli 532 (479). Konsernin henkilöstömäärä kasvoi katsauskaudella noin 90:llä Nanjing Jianhui Composite Materialin yrityskaupan johdosta. Vuonna 2017 työntekijöiden vaihtuvuus oli 14,9 prosenttia [4].

Vuonna 2017 koko konsernissa pidettiin vuosittaiset kehityskeskustelut, kattaen 97 prosenttia kaikista työntekijöistä. Prosessi mahdollistaa, että työntekijät yhdessä esimiehensä kanssa arvioivat henkilökohtaista suoristustaan, asettavat tavoitteita, antavat palautetta ja tunnistavat urakehitykseen liittyviä toiveita ja mahdollisuuksia. Vuonna 2017 henkilöstön koulutuksia pidettiin tunnistettujen tarpeiden mukaan ja nk. “korkean potentiaalin”-ohjelma aloitettiin osana konserninlaajuista urasuunnittelua. Vuonna 2018 alkava ohjelma käsittää kuudesta seitsemään valittua työntekijää ja heidän kehittämistään määritellyillä osa-alueilla kahden tai kolmen vuoden jakson aikana. Vuonna 2017 kehitettiin myös edelleen suunnitteluprosessia, jolla varmistetaan saumaton siirtymä lähteviltä työntekijöiltä heidän seuraajilleen. Tällä hetkellä prosessi kattaa ylimmän johdon, mutta tämä on tärkeä projekti myös tiedon pysyvyyden parantamiseksi konsernissa.

Vuonna 2017 Exel lanseerasi aloitteen uuden, globaalin HR-järjestelmän käyttöönotolle. Tavoitteena on, että ensimmäiset yksiköt ottavat järjestelmän käyttöön vuoden 2018 aikana. Järjestelmä tulee lopulta kattamaan kaikki tärkeimmät HR prosessit ja ensimmäisessä vaiheessaan käsittää työntekijöiden perustietojen keräämisen. Tietoja tullaan käyttämään kehityskeskusteluihin sekä henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen liittyvien prosessien parantamiseksi.

Vuonna 2018 Exelin tavoitteena on teettää kysely, jolla mitataan henkilöstön sitoutuneisuutta. Edellinen henkilöstökysely tehtiin vuonna 2015.

Henkilöstöön liittyvät mittarit

Työterveys ja turvallisuus

Turvallisen ympäristön takaaminen Exelin työntekijöille ja naapurustolle on Exel Compositesin prioriteetti kaikissa yksiköissä. Työterveys- ja turvallisuusasiat ovat olennainen osa johtamista ja kaikissa yksiköissä on nimetty turvallisuusorganisaatio, jonka vastuut on määritelty. Työterveys- ja turvallisuusasioiden johtaminen perustuu tunnistettuihin riskeihin ja on Exelin laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuuspolitiikan [6], kemikaalipolitiikan sekä OHSAS 18001 standardin ohjaama. Ennaltaehkäisevä työturvallisuustoiminta on tärkeässä roolissa kaikissa yksiköissä. Kaikki onnettomuudet (lost time injury, LTI) tutkitaan ja raportoidaan ylimmälle johdolle. LTI on yksi tärkeimmistä indikaattoreista, joilla Exelin yksiköiden toimintaa seurataan [7]. Kaikki LTI’t raportoidaan myös muille yksiköille, jotta opitut asiat voidaan ottaa ennaltaehkäisevästi huomioon. Läheltä piti-tilanteiden ja vaarallisten olosuhteiden raportointia käytetään kaikissa yksiköissä onnettomuuksien ennaltaehkäisytyössä. Kaikkia mittareita seurataan ja arvioidaan kuukausittaisessa raportoinnissa ylimmälle johdolle.

Konserni seuraa tarkasti mahdollisia päivityksiä erittäin vaarallisten aineiden listauksissa, kuten REACH ja RoHS ilmoituksissa, pysyäkseen sääntelyiden edellä. Noin 50 prosenttia henkilöstöstä ovat työssään päivittäin tekemisissä vaarallisten tai tulenarkojen kemikaalien kanssa ja näin ollen pääasialliset työterveys- ja turvallisuusriskit liittyvät tulipalon mahdollisuuteen tai allergioiden tai pitkäaikaisesta altistumisesta johtuviin terveysongelmiin.

Exel Compositesin työturvallisuustyö keskittyy ennaltaehkäisevään toimintaan ja aktiivisiin riskiarviointeihin sekä sisäisiin ja ulkoisiin arviointeihin. Vuonna 2017 yhtiö jatkoi hengitettävän ilmanlaadun monitorointia kaikissa yksiköissä. Exelin määrittelemä raja ilmassa sallitulle styreenipitoisuudelle on maailman tiukimpia pultruusioyhtiöiden joukossa. Exel pitää pitoisuustason alhaisena tehokkaan ilmanvaihdon avulla kaikissa tuotantolaitoksissa. Työntekijöiden styreenipitoisuuksia seurataan säännöllisillä mantelihappotesteillä (virtsatesteillä) ja tarvittaviin toimenpiteisiin ryhtymällä mikäli korkeita tai kohonneita tuloksia löytyy.

Vuonna 2017 Exel jatkoi turvallisuuskoulutusten tarjontaa koko henkilöstölle, muun muassa tulipalon sammutukseen, ensiapuun sekä vaarallisten kemikaalien kanssa työskentelyyn liittyen. Kaikki työntekijät ja vierailijat saavat asianmukaiset turvallisuusvarusteet asioidessaan tuotantolaitoksissa. Paikallisten lainsäädäntöjen mukaan, kaikissa yksiköissä on työ- ja turvallisuuskomiteoita, jotka jatkoivat paikallisia turvallisuuteen liittyviä aiheita käsittelevää työtään vuonna 2017. Näitä olivat muun muassa työntekijöiden hyvinvointi ja ehkäisevä toiminta esimerkiksi varhaisen puuttumisen mallin ja työympäristön viihtyvyyden parantamisen myötä.

Turvallisuusmittarit


Monimuotoisuus ja syrjimättömyys

Exel Compositesin arvoissa ja liiketoimintaperiaatteissa [8] todetaan, että kaikkien työpaikalla ja sen ulkopuolella tulee kohdella muita oikeudenmukaisesti, kunnioittavasti ja huomaavaisesti. Yhtiö soveltaa nolla toleranssia syrjintäasioissa. Työntekijöiden edellytetään ilmoittavan mahdolliset syrjintätapaukset tai muut liiketoimintaperiaatteiden rikkomukset esimerkiksi käyttämällä yhtiön verkkosivuilla olevaa “Report misconduct”-lomaketta.

Monimuotoisuutta kannustetaan ja sitä kunnioitetaan niin työpaikalla, kaikissa rekrytointitilanteissa [9] kuin yhtiön hallituksen kokoonpanossakin. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta noudattaa yhtiön monimuotoisuusperiaatteita ehdottaessaan yhtiökokoukselle jäseniä Exelin hallitukseen [10].

Vuonna 2017 yhtäkään ahdisteluun tai syrjintään liittyvää tapausta ei raportoitu. ”Report misconduct”-kanava on tälläkin hetkellä kaikkien työntekijöiden käytettävissä mahdollisten rikkomusten ilmoittamista varten, mutta siitä aloitetaan tehostettu viestintäprosessi vuonna 2018. Tarkoituksena on varmistaa, että kaikki nykyiset ja uudet työntekijät ovat tietoisia kanavan olemassaolosta sekä siihen liittyvästä prosessista.

Henkilöstön monimuotoisuus

Ihmisoikeudet omassa toiminnassa ja hankintaketjussa

Exel Compositesin arvoissa ja liiketoimintaperiaatteissa todetaan, että yhtiö tukee ja kunnioittaa ihmisoikeuksien turvaamista kaikissa yksiköissään, hankintaketju mukaan lukien, ja noudattaa globaaleja ihmis- ja työoikeussopimuksia. Pakko- tai lapsityövoimaa ei sallita missään muodossa konsernin omassa taikka yhtiön yhteistyökumppaneiden tai konserniin liittyvien kolmansien osapuolien toiminnassa.

Konserni hankkii komponentteja ja materiaaleja tuotantoprosessiinsa useilta eri toimittajilta useista eri maista. Suurin osa yhtiön hankintaketjusta muodostuu isoista, kansainvälisistä valmistajista tai näiden jakelijoista, joilla on usein vakiintuneet prosessit ja korkeat vastuullisuusvaatimukset, ja jotka näin ollen arvioidaan matalariskisiksi ihmisoikeusrikkomusten suhteen. Suurin osa Exelin omista tuotantoyksiköistä sijaitsevat maissa, joissa ihmisoikeusrikkomusten riski on yleisesti ottaen arvioitu matalaksi. Kiinassa, jossa yhtiöllä on kaksi tuotantoyksikköä, on lievästi suuremmaksi arvioitua riskiä vähennetty omalla paikallisella hankintaorganisaatiolla. Kaikki toimittajat valitaan huolella ja perustuen puolueettomiin seikkoihin kuten laatu, luotettavuus, toimitus ja hinta, eettisten standardien ja vastuullisuuden lisäksi. Exel Compositesilla ei tällä hetkellä ole erillistä alihankkijoille tarkoitettua Code of Conductia, mutta se edellyttää kaikkien toimittajiensa ja alihankkijoidensa noudattavan samaa korkean eettisyyden tasoa, Exelin liiketoimintaperiaatteita sekä asianmukaisia lainsäädäntöjä ja määräyksiä. Yhtiö auditoi nykyisiä toimittajiaan pääasiallisesti yritysvierailujen kautta. Auditoitavat toimittajat valitaan ostovolyymin, toimittajan ja sijainnin kriittisyyden mukaan. Mikäli rikkomuksia ilmenee, ryhdytään toimenpiteisiin joko sallimalla toimittajalle aikaa tilanteen korjaamiseksi tai lopettamalla yhteistyö.
Vuonna 2017 ei raportoitu ihmisoikeusrikkomuksista Exelin omassa toiminnassa taikka yhtiön hankintaketjussa [11].

Vuonna 2018 Exel käynnistää systemaattisen prosessin, jonka myötä voidaan vahvistaa toimittajien yhteensopivuus Exelin ihmisoikeus- ja liiketoimintaperiaatevaatimusten kanssa, mukaan lukien kemikaaliturvallisuussäädösten noudattaminen. Lisäksi toimittajien auditointiprosessia tullaan edelleen kehittämään.

 

Viittaus Nasdaqin ESG-ohjeen mittareihin:

[4] Nasdaq S3 – Employee Turnover Ratio
[5] Nasdaq S5 – Temporary Worker Ratio
[6] Nasdaq S8 – Global Health Policy
[7] Nasdaq S7 – Injury Rate
[8] Nasdaq S6 – Non-Discrimination Policy
[9] Nasdaq S4 – Gender Diversity
[10] Nasdaq S12 – Board Diversity
[11] Nasdaq S11 – Human Rights Violations

Exel Composites Oyj, Vantaa head office, Mäkituvantie 5, FI-01510 Vantaa, Finland